Skip navigation MENU

Geplaatst op 05-07-2017 in Releases.

Magister release 15

Magister release 15 bevat wijzigingen voor de Magister producten voor leerlingen, ouders, docenten, mentoren en applicatiebeheerders. Er is nieuwe functionaliteit toegevoegd in Magister Web voor docenten mentoren maar ook Magister Desktop (RDP) heeft enkele wijzigingen.

Logboekitems toevoegen

Vanaf vandaag is het mogelijk om in Magister Web voor docenten en mentoren logboekitems toe te voegen en te bewerken. In onderstaande video kun je deze funcionaliteit alvast bekijken.


Agenda’s van collega’s bekijken

Ook is het vanaf vandaag mogelijk om agenda’s van collega’s naast elkaar te tonen. Zo kun je snel en gemakkelijk een gezamenlijke afspraak in plannen.

Overige handige nieuwe functionalteit

 • Opdrachten klaar zetten voor je eigen leerlingen, inclusief een koppeling met cijferkolom
 • Opdrachten klaar zetten voor leerlingen binnen de locatie, ook wanneer je hier geen les aan geeft
 • Bewerken, afsluiten en verwijderen van Opdrachten

Magister App voor leerlingen en ouders

 • Bij jouw huiswerk worden de invoerdatum- en tijd getoond. Ook is het zichtbaar wanneer het huiswerk voor het laatst is gewijzigd
 • In de studiewijzer kun je de bijbehorende mappen en bestanden zien en openen

Releasenotes Magister Web 6.1.15

Docenten/mentoren

Algemeen

Algemeen (PC)

 • Als de muisaanwijzer over een icoontje van een knop wordt gezet, toont Magister een hinttekst met informatie wat de knop precies doet.

Algemeen > Inlogscherm

 • Het is mogelijk de QR-code te scannen voor het koppelen ten behoeve van de 2-factor authenticatie.

Agenda

Agenda

 • Het is mogelijk een afspraak te maken van minder dan 30 minuten. Dit kan gedaan worden door de begin- of eindtijd van de afspraak handmatig aan te passen.
 • De weergave van de agenda is uitgebreid met de optie ‘agenda (dag)’.
 • In de werkweek- en dagweergave van de Agenda worden maximaal drie afspraken getoond die de hele dag duren. Als er meer dan drie afspraken zijn die de hele dag duren, worden twee afspraken getoond met daaronder een melding hoeveel meer afspraken er zijn. Als hier op geklikt wordt, worden alle afspraken die de hele dag duren in een pop-up getoond.

Agenda > Agenda toevoegen

 • Het is mogelijk om de agenda’s van maximaal zes extra personeelsleden toe te voegen naast de eigen agenda, zodat gemakkelijk een gezamenlijke afspraak ingepland kan worden. Dit kan in alle weergaven van de agenda worden gedaan. Hiervoor is in de agenda een knop toegevoegd rechtsboven (het kalender-icoontje).
 • Nadat een personeelslid toegevoegd is, worden de agenda’s in de dagweergave getoond.
 • Als er op het plus-teken voor het maken van een nieuwe afspraak geklikt wordt, staan de extra personeelsleden direct als deelnemers toegevoegd.
 • Indien alle extra agenda’s weer gesloten worden of er in het menu op Agenda geklikt wordt, wordt teruggekeerd naar de eigen agenda in de weergave die eerder gebruikt werd.
 • Leerlingdetails

Begeleiding > Logboek

 • Let op: Alleen individuele logboekformulieren worden getoond, formulieren die collectief aangemaakt zijn, worden niet getoond.
 • Het is mogelijk om een logboekformulier bij een leerling aan te maken en te wijzigen.
 • Zolang een sub-logboekformulier niet geautoriseerd is, wordt deze cursief weergegeven bij de maker hiervan en de eigenaar van het hoofdformulier.
 • Niet-geautoriseerde logboekformulieren zijn alleen zichtbaar voor de maker van dat formulier en de eigenaar van het hoofditem.

Cijfers

Cijfers

 • Als een kolom gesorteerd wordt, worden de cijfers of cijferteksten in de correcte volgorde getoond.

ELO

ELO > Opdrachten

 • Een docent kan opdrachten aanmaken, bewerken en verwijderen voor de leerlingen waar hij/zij les aan geeft.
 • Het is mogelijk een bestaande cijferkolom te koppelen aan een opdracht.
 • Ingeleverde opdrachten kunnen beoordeeld worden door de docent.

Magister 6 app

Algemeen

Opstarten

 • Het kon voorkomen dat er bij het opstarten elke keer opnieuw ingelogd moest worden. Dit is opgelost.

Huiswerk

Huiswerk

 • Bij het huiswerk worden de datum en de tijd getoond van wanneer het huiswerk ingevoerd is en wanneer het voor het laatst gewijzigd is.

Studiewijzers

Studiewijzers > Onderdelen

 • Bij een studiewijzeronderdeel zijn de door de docent toegevoegde mappen met onderliggende bestanden zichtbaar en te openen.

Nieuw in Magister Desktop (RDP)

In deze versie van Magister Desktop (RDP) is een langverwachte wens van onze gebruikers doorgevoerd: Zoeken in de kolomkiezer. Via Leerlingen > Leerlingen > Overzicht – Kolomkiezer, kan in het nieuwe veld “Zoeken in kolommen” een zoekopdracht worden gegeven.

Ook  is het vanaf deze versie mogelijk om bij leerlingen aan te geven dat zij examen doen met gebruik van een laptop.

Releasenotes Magister Desktop (RDP) 5.7.15 VO

Beheer

Beheer > Webservices > Standaard koppelingen

 • Als er voor de eerste keer klassen of lesgroepen werden toegevoegd aan de partij AMN of Quayn, gaf Magister een foutmelding over het niet kunnen verbinden met de externe partij. Dit is opgelost.

Autorisatie

Beheer > Autorisatie > Gebruikers

 • Als bij het genereren van inlognamen bij de opmaak aangegeven wordt dat er een punt als karakter gebruikt moet worden, doet Magister dit ook.

Beheer > Autorisatie > Magister 6

 • Alleen gebruikers met schrijfrechten op dit onderdeel mogen de rechten aanpassen.

Beheer > Autorisatie > Magister 6 > Leerling en Ouder

 • De term ‘Notificaties’ is gewijzigd naar ‘Push-notificaties’.

Rooster

School > Rooster > Import > Lesgroepgegevens

 • De lesgroepen worden alleen bij de vakken gezet als de leerlingen deze op de opgegeven peildatum volgen.

MasterPlan

MasterPlan > Weekrooster

 • Het kon voorkomen dat Magister een foutmelding gaf bij het wisselen tussen dag- en weekrooster of na het ongedaan maken van een wijziging. Dit is opgelost.

Agenda

Agenda

 • Het is mogelijk om een gezamenlijke afspraak te maken met individuele leerlingen. Er komt sinds tussenversie 5.7.14.1 geen foutmelding meer.
 • Bij het bewerken van een afspraak kon Magister een foutmelding geven bij het selecteren van individuele leerlingen. Dit is opgelost met tussenversie 5.7.14.2.
 • Een docent kan in Magister via Silverlight alleen een schoolbrede afspraak wijzigen als hiervoor schrijfrechten zijn uitgedeeld in de autorisatiemodule.

Agenda > Agenda’s tonen

 • Het is mogelijk een of meerdere leerlingen te selecteren in de wizard ‘Agenda’s tonen’ in Magister via rdp. Er komt geen foutmelding meer sinds tussenversie 5.7.14.1.

ELO

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart ELO – Opdrachten

 • Als er gefilterd wordt op openstaande opdrachten, worden alleen de openstaande opdrachten getoond en geen opdrachten met de status afgesloten.

Leerlingen

Leerlingen > Leerlingen > Overzicht

 • Als bij het invoeren van een nieuwe leerling verder gegaan wordt met een reeds bestaande leerling in Magister, wordt het burgerservicenummer niet meer verwijderd.

Leerlingen > Leerlingen > Overzicht – Kolomkiezer

 • In het nieuwe veld ‘Zoeken in kolommen’ kan een zoekopdracht worden gegeven voor de kolommen. Het zoekresultaat gaat tot vier niveaus diep wanneer de kolommenlijst nog niet is uitgeklapt. Wanneer deze reeds is uitgeklapt, kan tot op een dieper niveau worden gezocht.
 • Met de F3 en de Ctrl-F3 toetsen kan naar het volgende of vorige zoekresultaat worden gegaan.
 • De ‘Huidige selectie’ toont het pad, waarbij de kolommen zijn gescheiden met ‘\’.

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Overdrachtsdossier > Valideren

 • Het kon voorkomen dat bij het valideren de foutmelding ‘Toetsscore wordt niet geaccepteerd’ werd gegeven. Dit werd veroorzaakt doordat een toetsscore een komma in plaats van een punt bevatte. Dit is opgelost door komma’s in toetsscores om te zetten in punten.
 • Bij het valideren gaf Magister een foutmelding als er een eindtoets van vorig jaar in het dossier stond. Dit is opgelost door oude eindtoetsen niet meer op te nemen in het dossier.

Leerlingen > Leerlingen > Export > Officiële instanties – Examens

 • Het is mogelijk de examengegevens te exporteren voor officiële instanties. Magister geeft geen foutmelding meer.

Vakkenpakket

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Overdrachtsdossier > Valideren

 • Het kon voorkomen dat bij het valideren de foutmelding ‘Toetsscore wordt niet geaccepteerd’ werd gegeven. Dit werd veroorzaakt doordat een toetsscore een komma in plaats van een punt bevatte. Dit is opgelost door komma’s in toetsscores om te zetten in punten.
 • Bij het valideren gaf Magister een foutmelding als er een eindtoets van vorig jaar in het dossier stond. Dit is opgelost door oude eindtoetsen niet meer op te nemen in het dossier.

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Vakken – tabblad Examen

 • Per vak kan aangegeven worden of er gebruik gemaakt zal worden van een laptop.
 • Met de nieuwe actie ‘Laptop gebruik instellen’ kan voor alle vakken aangegeven worden dat er een laptop gebruikt wordt bij het examen.

Leerlingen > Leerlingen > Vakkenpakket

 • Met de nieuwe actie ‘Laptop gebruik instellen’ kan collectief aangegeven worden of de geselecteerde leerlingen gebruik maken van een laptop tijdens het examen in een opgegeven vak.

Keuzewerktijd

School > Keuzewerktijd > Rapportage

 • Op de printlijst ‘Presentielijst KWT’ worden leerlingen met meerdere aanmeldingen niet meer dubbel getoond.

Aanwezigheid

Leerlingen > Aanwezigheid > Overzicht

 • Als in de wizard ‘Absent/Ziek melden’ direct de onderste reden in het scherm gekozen wordt, wordt deze reden ook geselecteerd en niet een andere.
 • Als er meerdere uren geselecteerd zijn bij het registreren van absenties en er wordt aangegeven dat op een vrij uur niets geregistreerd moet worden, dan maakt Magister nu wel een terugkommaatregel aan.

Leerlingen > Aanwezigheid > Overzicht – Lesuren

 • Het kon voorkomen dat bij het overzetten van zieken dit niet op alle lesuren getoond werd. Dit is opgelost in versie 5.7.14.2.

Leerlingen > Aanwezigheid > Rapportage

 • Op de printlijst ‘Weekoverzicht absenties klassikaal’ worden de juiste weeknummers getoond.

Leerlingen > Aanwezigheid > Verzuimmeldingen > Detailkaart Verzuimmeldingen

 • Bij het versturen van een verzuimmelding controleert Magister bij een wijziging de leeftijd op het moment van de einddatum van het verzuim, indien deze is gevuld. Als de einddatum niet is ingevuld, wordt de begindatum van het verzuim gecontroleerd om te voorkomen dat er een onterechte melding aangemaakt wordt voor meerderjarige leerlingen.
 • Bij de absenties worden ook de blokuren getoond.

Leerlingen > Aanwezigheid > Verzuimmeldingen > Detailkaart Verzuimmeldingen

 • Wanneer een verzuimmelding de indicatie ‘alle dagen gemist’ heeft, zal DUO deze verzuimmelding niet meer afkeuren.

Cijfers

Leerlingen > Cijfers > Invoeren

 • Sinds tussenversie 5.7.14.1 worden de cijfermutatiemails weer verstuurd.
 • Een gebruiker in een vrije rol kan cijfers invoeren voor een leerling. Er komt geen foutmelding meer dat am.idbgrp niet gevonden kan worden.
 • De cijfermutatiemail, die verstuurd wordt als er cijfers ingevoerd zijn in Magister via rdp, is aangepast: cijferteksten worden getoond, vrije teksten worden afgekapt tot acht karakters en de aanhef staat niet meer in het onderwerp, maar in de mail zelf.

Examens/Diplomering

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Examen – Vakkenpakket

 • Met de knop Bewerken kan per vak aangegeven worden of er gebruik gemaakt wordt van een laptop tijdens het examen.

Leerlingen > Examens > Vakinstellingen

 • Het kon voorkomen dat Magister een vak een officiële omschrijving gaf die begon met een hoofdletter, terwijl dit volgens de officiële vakkenlijst een kleine letter moet zijn. Dit is opgelost door een aanpassing in de centrale examenvakkentabel op 7 juni 2017.

Leerlingen > Examens > VO Examenresultaten

 • Het verzamelen van examengegevens van leerlingen in het vernieuwde vmbo werkt sinds tussenversie 5.7.14.2 correct. Magister geeft geen afkeuring meer.
 • Het kon voorkomen dat er vakken dubbel verzameld werden. Dit is opgelost.

Leerlingen > Examens > Rapportage

 • De vergaderlijst CE1 toont sinds versie 5.7.14.1 ook voor het Vernieuwd VMBO KB het combinatiecijfer op 2 decimalen.
 • Op de printlijst ‘Certificaat vmbo’ wordt sinds tussenversie 5.7.14.3 de rekentoets vermeld, als deze behaald is.
 • De officiële cijferlijsten model CFI hebben sinds tussenversie 5.7.14.4 weer de lay-out conform de wettelijke eisen.
 • Als de printlijst ‘Herkansers’ afgedrukt wordt voor een klas of lesgroep, worden alleen de leerlingen getoond die in de geselecteerde klas of lesgroep zitten.
 • De printlijst ‘Herkansers’ kan op naam gesorteerd worden.
 • Als bij de printlijst ‘Uitslagenlijst’ opgegeven wordt dat er gesorteerd moet worden op achternaam, dan wordt er ook gesorteerd op achternaam en niet op klas, volgnummer, achternaam.
 • Op onderstaande printlijsten wordt aangegeven of een leerling een laptop gebruikt bij het examen:
  • Proces verbaal vwo/havo/vmbo
  • Proces verbaal vwo/havo/vmbo per groep
  • Proces verbaal vwo/havo/vmbo per klas
  • Proces verbaal vwo/havo/vmbo per studie

Personeel

School > Personeel > Detailkaart Locaties
Het vastleggen van een locatie bij een personeelslid is sneller gemaakt.

Maestro

Maestro iOS > Installatie m.b.v. de uitnodigingslink

 • Het kon voorkomen dat Maestro tijdens de installatie een foutmelding ‘niet geauthentiseerd’ gaf. Dit werd veroorzaakt door het ontbreken van de dubbele punt achter https in de link. Dit is opgelost.

Maestro iOS > Leerlingen > NAW > Telefoon

 • Bij leerlingen met twee telefoonnummers wordt bij het doortikken op een nummer het juiste telefoonnummer gebeld.

Releasenotes Magister Desktop (RDP) 5.7.15 BVE

Autorisatie

Beheer > Autorisatie > Gebruikers

 • Als bij het genereren van inlognamen bij de opmaak aangegeven wordt dat er een punt als karakter gebruikt moet worden, doet Magister dit ook.

Schoolstructuur

Beheer > Beheer > Schoolstructuur > CREBO-codes

 • De crebocodes die geldig zijn vanaf 1-8-2017 zijn toegevoegd aan Magister. De crebocodes die per 1 augustus niet meer geldig zijn, hebben een einddatum gekregen en een vinkje bij Opgeheven.

Rooster

School > Rooster > Import > Lesgroepgegevens

 • De lesgroepen worden alleen bij de vakken gezet als de deelnemers deze op de opgegeven peildatum volgen.

MasterPlan

MasterPlan > Weekrooster

 • Het kon voorkomen dat Magister een foutmelding gaf bij het wisselen tussen dag- en weekrooster of na het ongedaan maken van een wijziging. Dit is opgelost.

Agenda

Agenda

 • Het is mogelijk om een gezamenlijke afspraak te maken met individuele deelnemers. Er komt sinds tussenversie 5.7.14.1 geen foutmelding meer.
 • Bij het bewerken van een afspraak kon Magister een foutmelding geven bij het selecteren van individuele deelnemers. Dit is opgelost met tussenversie 5.7.14.2.
 • Een docent kan in Magister via Silverlight alleen een schoolbrede afspraak wijzigen als hiervoor schrijfrechten zijn uitgedeeld in de autorisatiemodule.

Agenda > Agenda’s tonen

 • Het is mogelijk een of meerdere deelnemers te selecteren in de wizard ‘Agenda’s tonen’ in Magister via rdp. Er komt geen foutmelding meer sinds tussenversie 5.7.14.1.

Agenda > Toevoegen stageafspraak

 • Een deelnemer kan in Magister via Silverlight een stageafspraak maken, er komt geen foutmelding meer.

ELO

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemersdetailkaart ELO – Opdrachten

 • Als er gefilterd wordt op openstaande opdrachten, worden alleen de openstaande opdrachten getoond en geen opdrachten met de status afgesloten.

Deelnemers

Deelnemers > Deelnemers > Overzicht

 • Als bij het invoeren van een nieuwe deelnemer verder gegaan wordt met een reeds bestaande deelnemer in Magister, wordt het burgerservicenummer niet meer verwijderd.

Deelnemers > Deelnemers > Overzicht – Kolomkiezer

 • In het nieuwe veld ‘Zoeken in kolommen’ kan een zoekopdracht worden gegeven voor de kolommen. Het zoekresultaat gaat tot vier niveaus diep wanneer de kolommenlijst nog niet is uitgeklapt. Wanneer deze reeds is uitgeklapt, kan tot op een dieper niveau worden gezocht.
 • Met de F3 en de Ctrl-F3 toetsen kan naar het volgende of vorige zoekresultaat worden gegaan.
 • De ‘Huidige selectie’ toont het pad, waarbij de kolommen zijn gescheiden met ‘\’.

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Externe gegevens

 • Na het uitvoeren van ‘Controleer in BRP’ wordt de gevonden geboortedatum bij DUO niet meer onterecht in het veld ‘Alternatieve geboortedatum’ getoond. Wanneer een alternatieve geboortedatum wordt gevonden, wordt deze correct in de notatie dd/mm/yyyy in het veld ‘Alternatieve geboortedatum’ getoond.

Deelnemers > Deelnemers > Export > Officiële instanties – Examens

 • Het is mogelijk de examengegevens te exporteren voor officiële instanties. Magister geeft geen foutmelding meer.

Inschrijvingen

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Keuzedeel

 • Bij het toevoegen van een keuzedeel voor een studie, worden alleen de keuzedelen getoond die horen bij de studie die geselecteerd is in het filter op de knoppenbalk.
 • Na het invoeren van een nieuwe deelnemer kan direct een keuzedeel vastgelegd worden bij de inschrijving. Het is niet meer nodig hiervoor eerst Magister opnieuw te starten.

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Inschrijving

 • In de mail die naar een deelnemer kan worden gestuurd nadat er een wijziging in de inschrijving heeft plaatsgevonden, wordt de eventuele einddatum van een keuzedeel ook vermeld.

Vakkenpakket

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Vakken – tabblad Examen

 • Per vak kan aangegeven worden of er gebruik gemaakt zal worden van een laptop.
 • Met de nieuwe actie ‘Laptop gebruik instellen’ kan voor alle vakken aangegeven worden dat er een laptop gebruikt wordt bij het examen.

Deelnemers > Deelnemers > Vakkenpakket

 • Met de nieuwe actie ‘Laptop gebruik instellen’ kan collectief aangegeven worden of de geselecteerde deelnemers gebruik maken van een laptop tijdens het examen in een opgegeven vak.

Deelnemers > Deelnemers > Vakkenpakket > Actie Collectief vak beeindigen

 • Het collectief beëindigen van een leerobject bij deelnemers met meer dan één inschrijving en meerdere keren hetzelfde leerobject werkt nu correct.

Aanwezigheid

Deelnemers > Aanwezigheid > Overzicht

 • Als in de wizard ‘Absent/Ziek melden’ direct de onderste reden in het scherm gekozen wordt, wordt deze reden ook geselecteerd en niet een andere.
 • Als er meerdere uren geselecteerd zijn bij het registreren van absenties en er wordt aangegeven dat op een vrij uur niets geregistreerd moet worden, dan maakt Magister nu wel een terugkommaatregel aan.

Deelnemers > Aanwezigheid > Overzicht – Lesuren

 • Het kon voorkomen dat bij het overzetten van zieken dit niet op alle lesuren getoond Dit is opgelost in versie 5.7.14.2.

Deelnemers > Aanwezigheid > Rapportage

 • Op de printlijst ‘Weekoverzicht absenties klassikaal’ worden de juiste weeknummers getoond.

Deelnemers > Aanwezigheid > Verzuimmeldingen

 • Magister vult automatisch het juiste BRIN-nummer in bij een deelnemer die actief is in twee studies.

Deelnemers > Aanwezigheid > Verzuimmeldingen > Detailkaart Verzuimmeldingen

 • Bij het versturen van een verzuimmelding controleert Magister bij een wijziging de leeftijd op het moment van de einddatum van het verzuim, indien deze is gevuld. Als de einddatum niet is ingevuld, wordt de begindatum van het verzuim gecontroleerd om te voorkomen dat er een onterechte melding aangemaakt wordt voor meerderjarige deelnemers.
 • Bij de absenties worden ook de blokuren getoond.

Deelnemers > Aanwezigheid > Verzuimmeldingen > Detailkaart Verzuimmeldingen

 • Wanneer een verzuimmelding de indicatie ‘alle dagen gemist’ heeft, zal DUO deze verzuimmelding niet meer afkeuren.

Cijfers

Deelnemers > Cijfers > Invoeren

 • Sinds tussenversie 5.7.14.1 worden de cijfermutatiemails weer verstuurd.
 • Een gebruiker in een vrije rol kan cijfers invoeren voor een deelnemer. Er komt geen foutmelding meer dat am.idbgrp niet gevonden kan worden.
 • De cijfermutatiemail, die verstuurd wordt als er cijfers ingevoerd zijn in Magister via rdp, is aangepast: cijferteksten worden getoond, vrije teksten worden afgekapt tot acht karakters en de aanhef staat niet meer in het onderwerp, maar in de mail zelf.

Deelnemers > Cijfers > Invoeren BO

 • Het is mogelijk herkansingen in te voeren voor keuzedelen.

Examens/Diplomering

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Diplomering

 • Het kon voorkomen dat er een lege regel getoond werd. Dit is opgelost met tussenversie 5.7.14.2.
 • Als een deelnemer het diploma niet behaald heeft, maar een keuzedeel wel, kan voor dit keuzedeel een certificaat afgedrukt worden. Geef bij het diplomeren aan dat het diploma niet behaald is en dat het keuzedeel op een certificaat afgedrukt moet worden. In de wizard van Afdrukken kan het certificaat voor keuzedelen gekozen worden. Deze functionaliteit werkt zo sinds 5.7.14.2.

Deelnemers > BVE Diplomering > Officiële lijsten afdrukken

 • Bij het collectief afdrukken van het diploma met keuzedelen en de diplomaresultatenlijst met keuzedelen, werden de keuzedelen niet bij de juiste deelnemers afgedrukt.
 • De printlijst ‘Diploma BVE – Resultatenlijst met Keuzedelen’ toont cijferteksten voor keuzedelen voluit.

Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in 5.7.14 op 23 juni.

 • Op de certificaten voor VAVO wordt de afname van de rekentoets ook vermeld.

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Examen Vakkenpakket

 • Met de knop Bewerken kan per vak aangegeven worden of er gebruik gemaakt wordt van een laptop tijdens het examen.

Deelnemers > Examens > Vakinstellingen

 • Het kon voorkomen dat Magister een vak een officiële omschrijving gaf die begon met een hoofdletter, terwijl dit volgens de officiële vakkenlijst een kleine letter moet zijn. Dit is opgelost door een aanpassing in de centrale examenvakkentabel op 7 juni 2017.

Deelnemers > Examens > Rapportage

 • Op de certificaten voor vmbo en vavo wordt sinds tussenversie 5.7.14.3 de rekentoets vermeld, als deze behaald is.
 • Bij het collectief afdrukken van certificaten kon het voorkomen dat de volgorde van de vakken niet klopte of dat de rekentoets niet vermeld werd. Dit is opgelost.
 • De officiële cijferlijsten model CFI hebben sinds tussenversie 5.7.14.4 weer de lay-out conform de wettelijke eisen.
 • Als bij de printlijst ‘Uitslagenlijst’ opgegeven wordt dat er gesorteerd moet worden op achternaam, dan wordt er ook gesorteerd op achternaam en niet op klas, volgnummer, achternaam.
 • Als de printlijst ‘Herkansers’ afgedrukt wordt voor een klas of lesgroep, worden alleen de deelnemers getoond die in de geselecteerde klas of lesgroep zitten.
 • De printlijst ‘Herkansers’ kan op naam gesorteerd worden.
 • Op onderstaande printlijsten wordt aangegeven of een deelnemer een laptop gebruikt bij het examen:
  • Proces verbaal vwo/havo/vmbo
  • Proces verbaal vwo/havo/vmbo per groep
  • Proces verbaal vwo/havo/vmbo per klas
  • Proces verbaal vwo/havo/vmbo per studie

Personeel

School > Personeel > Detailkaart Locaties

 • Het vastleggen van een locatie bij een personeelslid is sneller gemaakt.

DUO

Informatie > DUO MBO > Meldingenoverzicht

 • Als met de rechtermuisknop op een bericht wordt geklikt, worden de volgende opties getoond: Opnieuw versturen, Detail openen, Opmerking toevoegen en Verwerken. De gebruiker moet voor deze functionaliteit lees- en schrijfrechten hebben op Magister > Informatie > DUO MBO > Meldingenoverzicht > Persoonsgegevens, Inschrijving, BPV, Diploma, Resultaat en Bekostigingsgrondslag. Daarnaast moet het betreffende bericht een van de volgende statussen hebben: Bezig met verzenden, Verzenden mislukt, Wacht op uitwisselen, Response ontvangen of Fout bij verwerken. Genoemde functionaliteit zit al langere tijd in Magister, maar is per abuis niet vermeld in eerdere release notes.

Maestro

Maestro iOS > Installatie m.b.v. de uitnodigingslink

 • Het kon voorkomen dat Maestro tijdens de installatie een foutmelding ‘niet geauthentiseerd’ gaf. Dit werd veroorzaakt door het ontbreken van de dubbele punt achter https in de link. Dit is opgelost.

Maestro iOS > Deelnemers > NAW > Telefoon

 • Bij deelnemers met twee telefoonnummers wordt bij het doortikken op een nummer het juiste telefoonnummer gebeld.