Skip navigation MENU

FAQ Magister koppeling voor huiswerkinstituten

Magister wordt dagelijks veel gebruikt door docenten, leerlingen en ouders. Maar ook andere partijen willen soms toegang tot Magister, bijvoorbeeld huiswerkinstituten. Dan is het aan de school om hiervoor toestemming te verlenen. Het gaat namelijk om verstrekking van (persoons)gegevens.Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden. Als het antwoord op uw vraag hier niet bij staat, kunt u contact opnemen met Klantenservice via klantenservice@magister.nl of 058 – 298 71 78. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Vragen en antwoorden

Is een huiswerkinstituut een Verwerker van de Onderwijsinstelling?

Nee, in de meest voorkomende gevallen werkt een huiswerkinstituut op basis van toestemming of overeenkomst van een ouder of leerling. Het huiswerkinstituut is dan de verwerkingsverantwoordelijke. De ouder/leerling zijn de betrokkene. Er zijn situaties bekend dat een huiswerkinstituut werkt op opdrachtbasis vanuit de onderwijsinstelling. Die situatie wordt in deze FAQ niet behandeld.

Is de leverancier van het LVS van het huiswerkinstituut een verwerker van de Onderwijsinstelling?

Nee, in de meest voorkomende gevallen is de leverancier van het LVS een Verwerker van het huiswerkinstituut.

Is de leverancier van het LVS van het huiswerkinstituut een subverwerker van Magister?

Nee, de leveranciers van het LVS van een huiswerkinstituut werkt niet in opdracht of op verzoek van Magister. Derhalve zijn deze partijen niet opgenomen in de privacy-bijsluiter van Magister.

Bestaat er een formele relatie tussen de leverancier van het LVS van het huiswerkinstituut en Magister?

Ja, ten aanzien van het gebruik van de Magister Public API zijn afspraken gemaakt om de beschikbaarheid, continuïteit en informatieveiligheid te waarborgen. De aangesloten partij doorloopt een accreditatieproces, zodat Magister de Onderwijsinstelling kan ontzorgen in de te nemen beslissingen.

Aan wie moet de ouder toestemming geven voor het delen van de informatie t.b.v. het huiswerkinstituut?

De ouder/leerling geeft aan het huiswerkinstituut toestemming (in een overeenkomst) om de gegevens te verwerken voor het gegeven doeleinde. Daarnaast geeft de ouder/leerling in het LVS van het huiswerkinstituut nogmaals expliciet toestemming voor het ophalen van de gegevens uit Magister.

De ouder hoeft de school dus geen toestemming te geven voor het delen van de informatie t.b.v. het huiswerkinstituut. De ouder/leerling kan bij de school wel het verzoek doen om de koppeling met de LVS van het huiswerkinstituut open te zetten.  Dit om het proces van huiswerkbegeleiding te vergemakkelijken.

Waarom zou ik de koppeling met de LVS van een huiswerkinstituut open zetten?

Buitenschoolse begeleiding is in het belang van de leerling en de school. De school kan dit faciliteren door de koppeling met de LVS van een huiswerkinstituut open te zetten. De school is hiertoe niet verplicht. Magister neemt hierover geen standpunt in, behalve dat we de uitdrukkelijke vraag vanuit de markt herkennen.

Heeft het huiswerkinstituut toegang tot alle leerlinggegevens?

Nee, het huiswerkinstituut heeft alleen toegang tot de leerlinggegevens waarvoor een expliciete toestemming is gegeven door de betreffende leerling. Zodra deze toestemming wordt ingetrokken of de leerling gaat van school, wordt de toegang tot de leerlinggegevens ontzegd.

Welke gegevens kan het huiswerkinstituut raadplegen, verwerken?

Doorgaans gaat het om roosterinformatie, huiswerk, cijfers en naam voor identificatie van de persoon. E.e.a. is gericht op de toepassing van huiswerkbegeleiding (dataminimalisatie). Een exacte definitie hiervan vindt u op het afgeschermde klantendeel van Magister Support (inloggen vereist).

Waarom moet de Onderwijsinstelling een koppeling open- of dichtzetten, terwijl de feitelijke toestemming wordt gegeven door de ouder/leerling?

De Onderwijsinstelling is verwerkingsverantwoordelijke en heeft de keuze aan wie zij haar data distribueert. Ook als die verwerking niet plaatsvindt uit hoofde van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Wie is verantwoordelijk als er een datalek plaatsvindt bij een huiswerkinstituut of de leverancier van het betreffende LVS?

De ouder/leerling dient zichzelf ervan te vergewissen dat er voldoende waarborgen zijn ten aanzien van de Informatiebeveiliging en Privacy geboden door het huiswerkinstituut en diens (sub)verwerkers. De Onderwijsinstelling is hiervoor niet verantwoordelijk.

Hoe kan een gebruiker zien of hij veilig inlogt met zijn Magister credentials in de omgeving van een externe applicatie?

De gebruiker wordt bij het inloggen doorgelinkt naar de site https://accounts.magister.net. Als u het slotje ziet in de bovenste balk, is de verbinding met Magister veilig. Inlogprocedures die hiervan afwijken worden sterk afgeraden. Zie de gebruiksvoorwaarden.

De partij waar ik mee werk staat niet in de lijst maar heeft op dit moment wel een koppeling. Hoe werkt dit?

Vanaf 18 december hebben partijen een accreditatie nodig. Het is dus van belang dit tijdig aan te vragen om gebruik te blijven maken van de koppeling. U kunt dit aanvragen via partners@iddinkgroup.com.