Skip navigation MENU

Geplaatst op 04-07-2018 in Geen categorie.

Magister release 24

Elke dag komen er wensen van onze gebruikers bij ons binnen. Deze feedback is erg waardevol en daarom wordt iedere wens door ons met zorg behandeld en opgeslagen. Bedankt hiervoor! Ook deze release zijn er weer vele wensen doorgevoerd, waaronder verbeteringen in het zoekscherm, wettelijke aanpassingen voor uitwisseling DUO voor de examens en nog veel meer belangrijke wijzigingen en nieuwe functionaliteiten! 

Uitgelicht

Zoeken

Sinds de rollen teamleider en decaan beschikbaar zijn gesteld in Magister Web, is het ook gewenst dat je een lijst met leerlingen beschikbaar krijgt waarvan je teamleider of decaan bent. Daarnaast is bij onze gebruikers duidelijk naar voren gekomen om een vorm van een leerlingoverzicht te bieden. In deze versie geven wij gehoor aan deze wens. Zodra in het zoekveld geklikt wordt, worden de eerste 40 zoekresultaten opgehaald. Dit geldt voor de rollen docent, mentor, teamleider en decaan. Als bij het zoeken meer dan 40 resultaten opgehaald zijn, komen deze in beeld door naar beneden te scrollen. De leerlingen zijn alfabetisch gesorteerd per klas. Daarnaast is het veld ‘naam’ uitgebreid met een knop om de gewenste opmaak van de leerlingnaam te tonen. Bijvoorbeeld de volgorde ‘voornaam, achternaam’ of juist ‘achternaam, voornaam’. De laatst gekozen opmaak wordt opgeslagen.

Afbeelding: Zoekresultaten

Sneltoetsen cijferinvoer

Vanaf deze release is het nu ook mogelijk om bij de cijferinvoer gebruik te maken van sneltoetsen voor het aangeven van ‘niet meetellen (Shift+2)’, ‘inhalen (Shift+H)’ en het geven van een vrijstelling (Shift+V).

Collectief berichten bewerken

Bij de berichten is het mogelijk om collectief de berichten te verwijderen. Daarnaast kunnen de berichten collectief op ‘gelezen’ of ‘ongelezen’ gezet worden.

Een overzicht van deze Magister Web 6 release

Nieuwe functionaliteit voor Leerling & Ouders:
 • Aan de roze kleur van een cijferkolom is te zien dat het om een herkansingskolom gaat en dat er herkansingen zijn ingevoerd. Als er geen herkansingen zijn ingevoerd, wordt alleen de letter H getoond in de kop van de cijferkolom. Docentkolommen worden met een blauwe kleur getoond en een plustekentje in de kolomkop;
 • Een vak op hoger niveau wordt weergegeven met dat niveau, dus niet meer met een asterisk (*);
 • Het menu Examen is beschikbaar voor leerlingen die een voorexamenjaar doen.
Nieuwe functionaliteit voor Onderwijzend Personeel:
 • Een docent kan bij de cijferinvoer gebruik maken van sneltoetsen voor het invoeren van vrijstelling, inhalen en niet meetellen;
 • Een onderwijzend personeelslid kan collectief berichten verwijderen of als gelezen/ongelezen markeren.

Afbeelding: Collectief aanvinken

 Belangrijke wijzigingen:
 • Het zoeken naar leerlingen en personeel is verbeterd;
 • Het is nu mogelijk om bij cijferinvoer gebruik te maken van sneltoetsen voor het aangeven van niet meetellen, inhalen en het geven van een vrijstelling;
 • Bij het openen van een studiewijzer is het tabblad ‘details’ actief. Deze toont de details van het eerste onderdeel;
 • Het is mogelijk om collectief berichten te verwijderen of op gelezen/ongelezen te zetten.

Uitklapbaar: volledige Releasenotes Magister Web 6.1.24

Magister Web 6.1.24 voor leerlingen en ouders/verzorgers

Cijferoverzicht

Cijfers > Laatste cijfers

 • De weegfactor van een herkansingscijfer wordt nu getoond met de correcte weegfactor en niet meer met de weegfactor van de bovenliggende kolom met het hoogste of laagste cijfer.

Cijfers > Uitgebreide weergave

 • Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen aan de roze kleur van een cijferkolom zien dat het om een herkansingskolom gaat en dat er herkansingen zijn ingevoerd. Als er geen herkansingen zijn ingevoerd, wordt alleen de letter H getoond in de kop van de cijferkolom. Docentkolommen worden met een blauwe kleur getoond en een plustekentje in de kolomkop.
 • Als een leerling een vak op een ander niveau volgt, wordt dit tussen haakjes achter het vak weergegeven met het niveau en leerjaar. Een leerling die bijvoorbeeld het vak Engels op havo 5 niveau volgt ziet dan ‘Engels (h5)’. Dit is een vervanging van de asterisk (*) die voorheen getoond werd.

Examen

Examen

 • Als een leerling vroegtijdig examen doet, kan de leerling en de ouder/verzorger in het menu kiezen voor Examen. Deze toont de officiële en de examengegevens van de leerling.

Activiteiten

Inschrijven

 • Het menu-onderdeel ‘Inschrijven’ is hernoemd naar ‘Activiteiten’ en verplaatst naar het hoofdmenu. Het inschrijven op een activiteit is geen onderdeel meer van het menu-onderdeel ELO.

Onderwijzend personeel

Zoeken

Zoeken

 • Zodra in het zoekveld geklikt wordt, worden de eerste 40 resultaten opgehaald. Dit geldt voor de rollen docent, mentor, teamleider en decaan.
 • Als bij het zoeken meer dan 40 resultaten opgehaald zijn, komen deze in beeld door naar beneden te scrollen.
 • De zoekresultaten met leerlingen zijn alfabetisch gesorteerd per klas.
 • In de zoekresultaten is aan de kop van de kolom ‘Naam’ een knopje toegevoegd waarmee de weergave van de naam omgedraaid kan worden, voornaam – achternaam of achternaam – voornaam. De voorkeur van de gebruiker wordt opgeslagen.

Registraties/Verantwoorden

Agenda > Lesdashboard > Fotoboek/Leerlinglijst > Registraties

 • Als ingesteld is dat er een stille terugkommaatregel aangemaakt moet worden voor vandaag, dan wordt deze alleen aangemaakt als de begintijd van de maatregel nog niet verstreken is. Als de begintijd al wel verstreken is, wordt er een maatregel aangemaakt voor de eerstvolgende schooldag.
 • Er worden alleen stille maatregelen aangemaakt als dit zo ingesteld is in de configuratie van Magister desktop.

Leerlingdetails

Leerlingdetails > Begeleiding > logboek

 • Het kon voorkomen dat de inhoud van een logboek werd verwijderd na het opslaan van een wijziging. Dit is opgelost.

Leerlingdetails > Begeleiding > kwadrant

 • Het onderdeel ‘Absenties per soort’ wordt ook getoond als de leerling geen rechten heeft op aanwezigheid.
 • Als er meerdere kolommen per vak in de kolomverzameling voor het kwadrant staan, worden deze nu wel allemaal getoond in het onderdeel Rapportcijfers.

Cijfers

Cijfers > Cijferinvoer

 • Het gemiddelde van een kolom (onderaan) wordt correct berekend nu de afronding aangepast is.
 • Het kon voorkomen dat cijferkolommen niet getoond werden. Dit is opgelost.
 • De sneltoetsen voor niet meetellen, inhalen en vrijstelling zijn ingebouwd in Magister web. Het gaat om de volgende combinaties:
  • Niet meetellen: SHIFT + 2
  • Inhalen: SHIFT + H
  • Vrijstelling: SHIFT + V

Cijfers > Cijferinvoer > Cijfermutatiebericht

 • De PDF met de cijfermutaties gaf de gegevens niet goed weer als er cijfers ingevoerd waren voor leerlingen uit verschillende studies in één klas of lesgroep of voor leerlingen met een vak op hoger niveau. Dit is opgelost.

Cijfers > Cijferoverzicht

 • Een mentor kan het cijferoverzicht openen terwijl hij/zij als docent hiervoor geen rechten heeft, maar als mentor wel.

ELO

ELO >Studiewijzers

 • Bij het openen van een studiewijzer is het tabblad ‘details’ actief. Deze toont de details van het eerste onderdeel.

Berichten

Berichten

 • Het is mogelijk om collectief berichten te verwijderen of op gelezen/ongelezen te zetten.

Instellingen

Instellingen > Ongelezen logboekformulieren

 • Het is mogelijk om per rol alle logboekformulieren aan te vinken.

Uitgelicht

Examens

In deze release zijn alle wettelijk aanpassingen voor de uitwisseling met DUO voor de komende examenperiode verwerkt. Het is belangrijk voor jouw school om spoedig naar deze versie te updaten en de vakkenpakketten van de examenkandidaten te controleren! In deze versie hebben wij de mogelijkheid om te controleren overzichtelijker gemaakt. Zo is er een nieuw scherm in de examenassistent gekomen om te zien of bij de vmbo leerlingen de blauwe of rode variant bij de beroepsgerichte profielvakken is ingevuld. Voor de export naar Wolf is het nu ook mogelijk om het e-mailadres en het telefoonnummer mee te nemen, zodat dit niet in Wolf handmatig ingevoerd hoeft te worden.

Reminder: Thuiswerken met Magister Desktop

Wij herinneren je graag aan de e-mail van 9 maart 2018 over Thuiswerken met Magister Desktop. Momenteel is het voor OOP-ers nog mogelijk om via Internet Explorer in te loggen in Magister 5 (schoolnaam.swp.nl). Hierbij worden door Magister nog specifieke projectietechnieken gebruikt, ook wel bekend als Magister 9, om functionaliteit uit Magister Desktop te tonen in Magister 5. Om de performance en stabiliteit van Magister verder te verbeteren, zullen deze projectietechnieken vanaf 28 april 2018 niet meer beschikbaar zijn.

Inloggen op de app via IAM

Na Magister Web zal ook de app aangesloten worden op onze nieuwe Magister Identificatie en Authenticatie Manager (IAM). Zie ook de informatie van Magister web, al eerder op onze website verschenen: https://www.magister.nl/nog-veiliger-inloggen-in-magister/

Deze aansluiting zal stapsgewijs gebeuren, dus niet alle scholen in één keer. Wij verwachten dit proces binnen twee tot drie weken na de release van de app te kunnen afronden. Consequentie van de aansluiting op IAM is dat alle gebruikers verplicht opnieuw zullen moeten inloggen zodra de school is overgezet. Veel gebruikers, vooral ouders, zullen echter hun wachtwoord niet meer paraat hebben. Daarom hebben wij in de app een vooraankondiging gebouwd waarmee wij de gebruikers willen waarschuwen dat er, zodra de school aangesloten is, opnieuw ingelogd dient te worden. Deze melding wordt éénmalig getoond.

Een overzicht van deze Magister Desktop release

Nieuwe functionaliteit algemeen
 • Bij het verwijderen van gegevens van oud-deelnemers kan aangegeven worden dat de documenten ook verwijderd moeten worden.
Nieuw voor VO
 • In het vakkenpakketoverzicht is het mogelijk om collectief vakken buiten beschouwing te zetten of dit ongedaan te maken. Ook is het mogelijk om collectief de digitale variant (rood of blauw) van de beroepsgerichte profielvakken op te geven;
 • Met de nieuwe printlijst ‘KWT-rapportage per leerling niet ingeschreven’ kan een overzicht gegenereerd worden van alle leerlingen die zich nog niet hebben ingeschreven voor een KWT-uur;
 • De personeelsbezetting van de ouderavond toont de geroosterde en niet-geroosterde gesprekken.
Nieuw voor BVE
 • In het vakkenpakketoverzicht is het mogelijk om collectief vakken buiten beschouwing te zetten of dit ongedaan te maken;
 • Met de nieuwe actie ‘Verwijderen interesses zonder inschrijving’ in het interesse-overzicht kunnen interesses collectief verwijderd worden. Het is ook mogelijk meerdere interesses aan te vinken en deze te verwijderen met de knop Verwijderen.
 Belangrijke wijzigingen algemeen
 • Het Burgerservice- en onderwijsnummer wordt getoond als vijf asterisken (*) en de laatste vier cijfers van het nummer als de gebruiker geen rechten heeft om deze nummers te zien. Dit is aangepast in het deelnemersoverzicht, de detailkaart Registraties en diverse exportbestanden;
 • Om de performance te verbeteren is het maximum aantal deelnemers van een activiteitonderdeel aangepast naar 200;
 • De examenmodule is gewijzigd om te kunnen voldoen aan de exameneisen zoals is bepaald in de Wet op het onderwijs.
Belangrijk voor VO
 • Als een leerling een vak op een ander niveau volgt, wordt dit getoond met het niveau en leerjaar en niet meer met een asterisk (*);
 • Als een leerling meerdere dagen terug moet komen na een ongeoorloofde absentie en hij/zij meldt zich niet of niet op tijd, dan wordt er een nieuwe maatregel gesuggereerd voor één keer terugkomen.
Belangrijk voor BVE
 • Als een deelnemer een vak op een ander niveau volgt, wordt dit getoond met het niveau en leerjaar en niet meer met een asterisk (*);
 • Als een deelnemer meerdere dagen terug moet komen na een ongeoorloofde absentie en hij/zij meldt zich niet of niet op tijd, dan wordt er een nieuwe maatregel gesuggereerd voor één keer terugkomen.

Uitklapbaar: volledige Releasenotes Magister Desktop (RDP) 5.7.24 VO

Algemeen

Algemeen > Help

 • De optie ‘Remote Help’ is verwijderd uit het helpmenu. Er wordt nu gebruik gemaakt van TeamViewer.

Vandaag

Vandaag > Activiteiten waarop ingeschreven kan worden

 • Een onderwijsondersteunend personeelslid kan doorklikken op dit vandaagonderdeel waarna de activiteiten getoond worden waarop kan worden ingeschreven.

Overzicht

Leerlingen > Leerlingen > Overzicht

 • Met de kolomkiezer kan het complete Burgerservicenummer in het overzicht gezet worden, of het berekende veld dat alleen de laatste vier cijfers aangevuld met vijf asterisken (*) toont. Dit geldt ook voor het onderwijsnummer. De velden zijn te vinden in Registraties – Extern. Gebruikers zonder rechten op deze nummers zien alleen de versie met de laatste vier cijfers in het overzicht.

Leerlingen > Leerlingen > Overzicht > Magisterfilter ‘Alle leerlingen’, ‘Uitgeschreven leerlingen’ en ‘Vertrokken leerlingen’

 • Bij het zoeken naar leerlingen wordt de optie om ouders toe te kennen niet meer getoond.

Beheer

Beheer > Beheer > Leerlinggegevens > Configuratie

 • De groep ‘Overige gegevens’ is uitgebreid met de optie om documenten te verwijderen.

Autorisatie

Beheer > Autorisatie > Gebruikers

 • Bij het handmatig aanmaken van een nieuw account voor een personeelslid wordt de beveiligingsinstelling in de configuratie bij Autorisatie – Personeelsaccount overgenomen.

Schoolstructuur

Beheer > Beheer > Schoolstructuur > Studie-vakken

 • Op het overzicht ‘Schoolstructuur met vakken uitgebreid’ (printknop) zijn de vakken gesorteerd op vakvolgnummer.

Beheer > Beheer >Schoolstructuur > Klassen

 • Bij het invoeren van een nieuwe klas kan met de TAB-toets van veld naar veld genavigeerd worden.

MasterPlan

School > Rooster > Lesgroepgegevens  > Masterplan LG bestand

 • Als in de wizard aangegeven wordt dat de klas ingevuld moet worden als deze nog niet ingevuld is bij de leerling, dan wordt bij het importeren van die klas de schoolloopbaan van de leerling ook bijgewerkt.

ELO

ELO > Berichten > Verzonden items

 • Bij het openen van een verzonden bericht worden alle geadresseerden getoond en niet slechts een deel daarvan.

ELO > Inschrijven > Onderdelen

 • Het maximaal aantal deelnemers voor een onderdeel is aangepast naar 200 om de performance van activiteiten te waarborgen.

ELO > Beheer > Dataverbruik > Top 50

 • Het is mogelijk het overzicht met grootste documenten te openen. Magister geeft geen foutmelding meer.

Leerlingen

Leerlingen > Leerlingen > Export > Officiële instanties > Onderwijsmonitor Amsterdam, Examens

 • Het Burgerservicenummer van de leerling wordt niet meer geëxporteerd.

Leerlingen > Leerlingen > Export > Overige > BookMaster

 • Het Burgerservicenummer van de leerlingen wordt niet meer geëxporteerd.

Leerlingen > Leerlingen > Export > Leerlingen > EDEXML

 • Alleen de laatste vier cijfers van het Burgerservice- of onderwijsnummer worden geëxporteerd, voorafgegaan door vijf asterisken (*). Deze export is alleen beschikbaar voor het (voortgezet) speciaal onderwijs in Magister via Silverlight.

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Registraties

 • Gebruikers zonder rechten op het Burgerservice- of onderwijsnummer zien alleen de laatste vier cijfers voorafgegaan door vijf asterisken (*).

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Vooropleiding

 • Bij het opslaan van een wijziging geeft Magister sinds tussenversie 5.7.23.1 geen foutmelding meer.

Leerlingen > Leerlingen > Overstapdossier opvragen

 • Bij het verwerken van een dossier worden foutieve telefoonnummers van bestaande ouders/verzorgers genegeerd.
 • Als er een PDF gegenereerd wordt van een dossier, wordt het Burgerservicenummer en het onderwijsnummer weergegeven als vijf asterisken (*) en de laatste vier cijfers. Dit is ook aangepast in bestaande dossiers.
 • Bij het verwerken van de toetsen toont Magister de systeemdatum in het verslag en niet de geselecteerde peildatum.

Aanmeldingen

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Aanmelding

 • Bij een klaswissel wordt de indicatie ‘Niet meetellen met officiële tellingen’ overgenomen naar de nieuwe aanmeldingsregel.

Vakkenpakket

Leerlingen > Leerlingen > Vakkenpakket

 • Met de nieuwe actieknop ‘Buiten beschouwing aan/uit’ kan collectief een of meerdere vakken buiten beschouwing gezet worden of dit weer ongedaan maken.
 • Met de nieuwe actieknop ‘Examenvarianten instellen’ kan collectief aangegeven worden of leerlingen de rode of de blauwe examenvariant van een beroepsgericht profielvak zullen gaan maken. De variant is terug te vinden op het tabblad Examen van de leerlingdetailkaart Vakken.

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Vakken

 • Het is mogelijk om op het tabblad Examen handmatig aan te geven of een vmbo-leerling een digitale variant van het examen gaat afleggen.

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Examen-Vakkenpakket

 • Bij een leerling die van profiel is gewisseld wordt het vakkenpakket niet meer dubbel getoond.

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Vakken, Examen Vakkenpakket en Examen Cijfers

 • Als een leerling een vak op een ander niveau volgt, wordt dit tussen haakjes achter het vak weergegeven met het niveau en leerjaar. Bij een leerling die bijvoorbeeld het vak Engels op havo 5 niveau volgt staat dan ‘Engels (h5)’. Dit is een vervanging van de asterisk (*) die voorheen getoond werd.

Digitaal materiaal

School > Digitaal materiaal > Extern boekenfonds > Overzicht

 • De gekoppelde leerlingen kunnen allemaal geselecteerd worden door een vinkje te zetten boven de linkerkolom. Hiermee is het eenvoudig alle gekoppelde leerlingen die in het overzicht staan collectief te ontkoppelen.

Financieel

School > Financieel > Import/Export > LISA

 • Het Burgerservicenummer van de leerlingen wordt niet meer geëxporteerd.

Keuzewerktijd

School > Keuzewerktijd > Rapportage

 • Met de nieuwe printlijst ‘KWT-rapportage per leerling niet ingeschreven’ kan een overzicht gegenereerd worden van alle leerlingen die zich nog niet hebben ingeschreven voor een KWT-uur.

Aanwezigheid

Leerlingen > Aanwezigheid > Detailkaart Aanwezigheid

 • Magister toont de lesuren die niet in gebruik zijn in het grijs. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een leerling absent te melden op een niet-bestaand uur. De foutmelding ‘Field UUR # not found’ bij het openen van het aanwezigheidsoverzicht zal hierdoor niet meer voorkomen.

Leerlingen > Aanwezigheid > Terugkomers

 • Als een leerling meerdere dagen terug moet komen binnen één maatregel en hij of zij meldt zich daarvoor niet of niet tijdig, dan geeft Magister de suggestie voor een nieuwe maatregel voor één keer terugkomen en niet voor meerdere keren. Dit werkt ook zo op de aanwezigheidsdetailkaart Terugkomers en de leerlingdetailkaart Terugkomers.

LVS

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Logboek

 • Als een onderwijsondersteunend personeelslid een logboekformulier wijzigt, wordt de datum en tijd van de laatste wijziging ook bijgewerkt als het formulier niet gemarkeerd wordt als ongelezen.

Cijfers

Beheer > Ontwerp > Cijferkolomverzameling

 • De term ‘Studiecoördinator’ in de groep ‘Zichtbaar voor’ op het tabblad Info, is vervangen door de term ‘Teamleider’.

Examens/Diplomering

Leerlingen > Examens > Profielen

 • De profielen van vavo-studies worden getoond in dit overzicht.

Leerlingen > Examens > Examennummers

 • Een leerling met een aanmelding in het voorexamenjaar én een extra aanmelding in het examenjaar, wordt alleen voor de studie in het examenjaar getoond. Voor de aanmelding in het voorexamenjaar wordt geen examennummer gegenereerd.

Leerlingen > Examens > Vakkenpakket

 • Voor een vmbo-leerling in de theoretische leerweg wordt het oude vak informatietechnologie (officieel nummer 1096) nog wel goedgekeurd. Voor de andere leerwegen geeft Magister aan dat het nieuwe vak (1126) gebruikt moet worden.
 • Rechtsonder is het veld ‘Type’ toegevoegd. Dit veld geeft aan welk examentype (standaard, pilot, bezem) het vak heeft of welke examenvariant (rood, blauw).
 • Als een vmbo-leerling in de gemengde leerweg een niet-aangewezen beroepsgericht moduulvak als beroepsgericht keuzevak heeft, zal dit nu bij de vakkenpakketcontrole goedgekeurd worden.
 • De vakkenpakketcontrole keurt het vak assisteren in de gezondheidszorg (aghz, officieel nummer 1624) als examenvak af bij vmbo-leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg.

Leerlingen > Examens > Varianten digitale examens

 • Als er nog geen variant is aangegeven bij de vakken, wordt dit aangegeven met een rood uitroepteken. Als de leerlingen de papieren variant van het examen gaan afleggen, kan dit uitroepteken genegeerd worden.

Leerlingen > Examens > Varianten beroepsgerichte profielvakken

 • In dit nieuwe overzicht kan gecontroleerd worden of bij alle beroepsgerichte profielvakken van de vmbo-leerlingen een examenvariant (blauw of rood) ingesteld is.
 • Met de knop ‘Examenvariant instellen’ kan collectief aangegeven worden of de vmbo-leerlingen de rode of de blauwe examenvariant van een beroepsgericht profielvak zullen gaan maken

Leerlingen > Examens > Vakkenpakket, Examencijfers, Herkansers opgeven

 • Als een leerling examen doet in een vak op een hoger niveau, wordt dit tussen haakjes achter het vak weergegeven met het niveau en leerjaar. Bij een leerling die bijvoorbeeld het vak Engels op havo 5 niveau volgt, ziet dan ‘Engels (h5)’. Dit is een vervanging van de asterisk (*) die voorheen getoond werd.

Leerlingen > Examens > Vakoverzicht

 • Het vak informatietechnologie, met officieel nummer 1128, is aangepast naar een gewoon vak met een SE- en eindcijfer.

Leerlingen > Examens > CvE-gegevens

 • De actieknop is uitgebreid met de optie om de N-termen voor de beroepsgerichte vakken te importeren. Deze optie werkt pas als de normeringen bekend zijn, voor 2018 is dat 6 juni.

Leerlingen > Examens > CvE-gegevens papieren examens 2e tijdvak

 • Met de actieknop is het mogelijk de N-termen te importeren, zodra deze bekend gemaakt zijn.

Leerlingen > Examens > Examenexport (o.a. WOLF) > WOLF

 • Leerlingen in een niet-examenstudie met een vak op examenniveau worden ook aangeboden in de wizard.
 • Bij een selectie van leerlingen met meerdere examentypes (bezem/pilot) of verschillende niveaus, worden daarvoor afzonderlijke bestanden gegenereerd. In de omschrijving van het bestand is het examentype of niveau opgenomen.
 • Vanaf dit jaar kunnen de telefoonnummers en e-mailadressen van docenten geïmporteerd worden in WOLF. Magister heeft daarom de wizard uitgebreid met de optie om het eerste niet-geheime telefoonnummer en het werk e-mailadres van de docenten te exporteren.
 • Eventuele underscores in de klas- of lesgroepcode wordt bij het genereren van het bestand omgezet naar een liggend streepje, zodat er geen foutmelding komt bij het importeren in WOLF.

Leerlingen > Examens > Cijfers 1e tijdvak berekenen

 • Bij het berekenen van het CE1-cijfer wordt voor vmbo-leerlingen rekening gehouden met de rode en blauwe examenvarianten van het beroepsgerichte profielvak.
 • Als bij een beroepsgericht profielvak geen SE-kolom is opgegeven, wordt het eindcijfer berekend op basis van alleen het CE-resultaat.

Leerlingen > Examens > Examencijfers

 • Voor vmbo-leerlingen met een uitslagbepaling volgens BGPR worden geen eindcijfers meer getoond voor de beroepsgerichte keuzevakken.

Leerlingen > Examens > Slaag-/zakregeling uitvoeren

 • Voor vmbo-leerlingen in de gemengde leerweg met het profiel Maritiem en Techniek, wordt het combinatiecijfer correct meegenomen in de uitslagbepaling.

Leerlingen > Examens > 2e Tijdvak

 • De knop ‘CvE 2e tijdvak invoeren’ is hernoemd naar ‘CvE-gegevens papieren examens 2e tijdvak’.

Dit is gedaan omdat voor het vmbo de digitale examens en de beroepsgerichte examens de lengteschalen en normeringsfactoren van het tweede tijdvak gelijk zijn aan het eerste tijdvak. Voor het berekenen van het CE2-cijfer van de (oude) beroepsgerichte vakken worden de L- en N-termen van het eerste tijdvak gebruikt. Voor de nieuwe beroepsgerichte profielvakken zal het CE2 cijfer via de N-L tool van CITO gebruikt moeten worden (http://www2.cito.nl/vo/N-L-tool.pdf).

Leerlingen > Examens > Cijfers 2e tijdvak berekenen

 • De rode of blauwe variant van het beroepsgerichte profielvak kan niet door Magister berekend worden. Er wordt een melding in de samenvatting getoond dat deze met de tool van Cito berekend wordt en daarna handmatig in Magister gezet moet worden.
 • Voor het berekenen van het CE2-cijfer van de (oude) beroepsgerichte vakken worden de lengteschalen en normeringsfactoren van het eerste tijdvak gebruikt. Voor de nieuwe beroepsgerichte profielvakken zal het CE2 cijfer via de N-L tool van CITO gebruikt moeten worden. Dit cijfer dient dan ingevoerd te worden in kolom 1928.

Kijk voor meer informatie in: http://www2.cito.nl/vo/N-L-tool.pdf

Leerlingen > Examens > VO Examenresultaten

 • Niet-examenleerlingen die examen doen in een vak op een hoger niveau, worden verzameld voor DUO.

Leerlingen > Examens > Facet

 • Het is mogelijk de kandidaatgegevens van vmbo gl/tl leerlingen te exporteren. De vakken worden nu wel getoond in de wizard.
 • Bij het exporteren van kandidaatgegevens worden de vakken op hoger niveau ook geëxporteerd.
 • Het exporteren van de kandidaatgegevens is sneller gemaakt.
 • Bij het importeren van CE-cijfers, worden deze in Magister weggeschreven met de status ‘Handmatig ingevoerd’. Hierdoor kunnen ze worden overgeslagen bij het berekenen van de CE-cijfers.
 • De resultaten van de herkansingen kunnen alleen geïmporteerd worden bij de leerlingvakken waar de indicatie ‘2e tijdvak’ aangevinkt is.

Leerlingen > Examens > Rapportage

 • De officiële diploma’s voor vmbo en havo zijn uitgebreid met de voorgeschreven tekst voor vakken op een hoger niveau. Deze tekst verschijnt alleen bij leerlingen die een vak op hoger niveau hebben gevolgd.
 • Op de officiële diploma’s vmbo worden alle profielen altijd met een hoofdletter geschreven.
 • Als een leerling een vak op een ander niveau volgt, wordt dit op de CE-vergaderlijsten op de onderste regel tussen haakjes weergegeven met het niveau en leerjaar. Bij een leerling die bijvoorbeeld het vak Engels op havo 5 niveau volgt staat dan ‘(h5)’.
 • De indicatie voor de overgangsregel/kernvakkenregeling (O/K) is verwijderd van de CE-vergaderlijsten, omdat deze regeling niet meer van kracht is.
 • Op de printlijst ‘Verzamellijst cijfers vmbo’ wordt het combinatiecijfer ook afgedrukt.
 • Bij het afdrukken van de printlijsten Officiële cijferlijst vmbo TL model CFI en DUO wordt de wizardpagina Ondertekening weer getoond.
 • Voor elke akkoordverklaring is een variant toegevoegd waar de rekentoets op vermeld wordt.
 • Op de printlijsten met de akkoordverklaring vmbo wordt het combinatiecijfer correct getoond.
 • De printlijsten met de akkoordverklaringen hebben een verbeterde uitlijning gekregen.

Rapportage

Beheer > Ontwerp > Verwijderen

 • Het is mogelijk om zelfgemaakte printlijsten te verwijderen. Magister geeft geen foutmelding meer.

Ouderavond

School > Ouderavond

 • Een gebruiker met alleen leesrechten kan binnen de ouderavond een aantal overzichten bekijken, bijvoorbeeld de betrokken ouders en personeel- en lokaalbezetting.

School > Ouderavond  > Dagdelen

 • Als de begin- of eindtijd van een dagdeel veranderd is, wordt dit doorgevoerd in het rooster. Let op dat na deze actie wel opnieuw geroosterd moet worden.

School > Ouderavond > Betrokken Ouders

 • Het kon voorkomen dat niet al het personeel getoond werd bij ouders met meerdere kinderen in één ouderavond. Dit is opgelost.

School > Ouderavond > Dagdeelverdeling

 • De knoppen Opslaan en Annuleren zijn alleen actief nadat er op Bewerken geklikt is. Hierdoor wordt niet meer de suggestie gewekt dat het automatisch verdelen geannuleerd kan worden.

School > Ouderavond > Bekendmaking Personeel

 • Het is mogelijk onderwijsondersteunende personeelsleden een e-mail te sturen met de bekendmaking van het rooster van de ouderavond.

School > Ouderavond > Personeelsbezetting

 • Dit overzicht is uitgebreid met de geroosterde en niet-geroosterde gesprekken.

School > Ouderavond > Rapportage

 • De printlijst ‘Ouderrooster per klas’ toont ook leerlingen waarvan op de leerlingdetailkaart Aanmelding de indicatie ‘Niet meetellen met officiële tellingen’ aangevinkt is.

Communicatie

Beheer > Beheer  > Communicatie > Mailadressen kopiëren.

 • Personen met diakritische tekens in de naam worden correct getoond in de wizard.

School > Communicatie > E-mail versturen

 • Als in de wizard een kolom gesorteerd wordt door op de kolomkop te klikken, wordt de eerste regel niet meer automatisch aangevinkt.

DUO

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart BRON VO

 • Als de gebruiker geen rechten heeft om het Burgerservice- of onderwijsnummer te zien, worden op het tabblad Persoon alleen de laatste vier cijfers van het Burgerservice- of onderwijsnummer getoond, voorafgegaan door vijf asterisken (*).

Uitklapbaar: volledige Releasenotes Magister Desktop (RDP) 5.7.24 BVE

Algemeen

Algemeen > Help

 • De optie ‘Remote Help’ is verwijderd uit het helpmenu. Er wordt nu gebruik gemaakt van TeamViewer.

Vandaag

Vandaag > Activiteiten waarop ingeschreven kan worden

 • Een onderwijsondersteunend personeelslid kan doorklikken op dit vandaagonderdeel waarna de activiteiten getoond worden waarop kan worden ingeschreven.

Overzicht

Deelnemers > Deelnemers > Overzicht

 • Met de kolomkiezer kan het complete Burgerservicenummer in het overzicht gezet worden, of het berekende veld dat alleen de laatste vier cijfers aangevuld met vijf asterisken (*) toont. Dit geldt ook voor het onderwijsnummer. De velden zijn te vinden in Registraties – Extern. Gebruikers zonder rechten op deze nummers zien alleen de versie met de laatste vier cijfers in het overzicht.

Deelnemers > Deelnemers > Overzicht > Magisterfilter ‘Alle deelnemers’, ‘Uitgeschreven deelnemers’ en ‘Vertrokken deelnemers’

 • Bij het zoeken naar deelnemers wordt de optie om ouders toe te kennen niet meer getoond.

Beheer

Beheer > Beheer > Deelnemergegevens > Configuratie

 • De groep ‘Overige gegevens’ is uitgebreid met de optie om documenten te verwijderen.

Autorisatie

Beheer > Autorisatie > Gebruikers

 • Bij het handmatig aanmaken van een nieuw account voor een personeelslid wordt de beveiligingsinstelling in de configuratie bij Autorisatie – Personeelsaccount overgenomen.

Schoolstructuur

Beheer > Beheer > Schoolstructuur > Studie-vakken

 • Op het overzicht ‘Schoolstructuur met vakken uitgebreid’ (printknop) zijn de vakken gesorteerd op vakvolgnummer.

Beheer > Beheer >Schoolstructuur > Klassen

 • Bij het invoeren van een nieuwe klas kan met de TAB-toets van veld naar veld genavigeerd worden.

MasterPlan

School > Rooster > Lesgroepgegevens  > Masterplan LG bestand

 • Als in de wizard aangegeven wordt dat de klas ingevuld moet worden als deze nog niet ingevuld is bij de deelnemer, dan wordt bij het importeren van die klas de schoolloopbaan van de deelnemer ook bijgewerkt.

ELO

ELO > Berichten > Verzonden items

 • Bij het openen van een verzonden bericht worden alle geadresseerden getoond en niet slechts een deel daarvan.

ELO > Inschrijven > Onderdelen

 • Het maximaal aantal deelnemers voor een onderdeel is aangepast naar 200 om de performance van activiteiten te waarborgen.

ELO > Beheer > Dataverbruik > Top 50

 • Het is mogelijk het overzicht met grootste documenten te openen. Magister geeft geen foutmelding meer.

Deelnemers

Deelnemers > Deelnemers > Export > Officiële instanties > Onderwijsmonitor Amsterdam, Examens, BVE-Raad

 • Het Burgerservicenummer van de deelnemer wordt niet meer geëxporteerd.

Deelnemers > Deelnemers > Export > Overige > BookMaster

 • Het Burgerservicenummer van de deelnemers wordt niet meer geëxporteerd.

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Registraties

 • Gebruikers zonder rechten op het Burgerservice- of onderwijsnummer zien alleen de laatste vier cijfers voorafgegaan door vijf asterisken (*).

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Vooropleiding

 • Bij het opslaan van een wijziging geeft Magister sinds tussenversie 5.7.23.1 geen foutmelding meer.

Intake

Deelnemers > Deelnemers > Intake

 • Als bij het openen van het overzicht blijkt dat er meer dan 10.000 interesses zijn, geeft Magister de mogelijkheid om eerst een locatie te selecteren om het aantal interesses te verminderen en het overzicht sneller geladen kan worden.
 • Met de nieuwe actie ‘Verwijderen interesses zonder inschrijving’ kunnen interesses die niet geleid hebben tot een inschrijving collectief verwijderd worden. Dit geldt alleen voor interesses met een startdatum van een jaar of meer geleden. Als de deelnemer helemaal geen inschrijving heeft én geen interesse na de opgegeven datum, worden ook de deelnemergegevens verwijderd. Om deze actie te kunnen gebruiken moet de gebruiker rechten hebben gekregen op Deelnemers – Deelnemers – Intake – Verwijderen interesses zonder inschrijving.
 • Als er meerdere interesses aangevinkt zijn in het overzicht, kunnen deze met de knop ‘Verwijderen’ collectief verwijderd worden. Alleen de interesses die niet geleid hebben tot een inschrijving kunnen verwijderd worden. Als de deelnemer verder geen inschrijving heeft én geen andere interesse, worden de deelnemergegevens ook verwijderd.

Inschrijvingen

Deelnemers > Deelnemers > Collectieve inschrijfacties

 • Bij het collectief toekennen van keuzedelen aan deelnemers worden de deelnemers met achternaam, roepnaam, tussenvoegsel getoond, zodat ze gesorteerd kunnen worden op achternaam.

Vakkenpakket

Deelnemers > Deelnemers > Vakkenpakket

 • Met de nieuwe actieknop ‘Buiten beschouwing aan/uit’ kunnen collectief een of meerdere vakken buiten beschouwing gezet worden of dit weer ongedaan maken.

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Examen-Vakkenpakket

 • Bij een deelnemer die van profiel is gewisseld wordt het vakkenpakket niet meer dubbel getoond.

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Vakken, Examen Vakkenpakket en Examen Cijfers

 • Als een deelnemer een vak op een ander niveau volgt, wordt dit tussen haakjes achter het vak weergegeven met het niveau en leerjaar. Bij een deelnemer die bijvoorbeeld het vak Engels op havo 5 niveau volgt, staat dan ‘Engels (h5)’. Dit is een vervanging van de asterisk (*) die voorheen getoond werd.

Financieel

School > Financieel > Import/Export > LISA

 • Het Burgerservicenummer van de deelnemers wordt niet meer geëxporteerd.

Aanwezigheid

Deelnemers > Aanwezigheid > Detailkaart Aanwezigheid

 • Magister toont de lesuren die niet in gebruik zijn in het grijs. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een deelnemer absent te melden op een niet-bestaand uur. De foutmelding ‘Field UUR # not found’ bij het openen van het aanwezigheidsoverzicht zal hierdoor niet meer voorkomen.

Deelnemers > Aanwezigheid > Terugkomers

 • Als een deelnemer meerdere dagen terug moet komen binnen één maatregel en hij of zij meldt zich daarvoor niet of niet tijdig, dan geeft Magister de suggestie voor een nieuwe maatregel voor één keer terugkomen en niet voor meerdere keren. Dit werkt ook zo op de aanwezigheidsdetailkaart Terugkomers en de deelnemerdetailkaart Terugkomers.

LVS

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Logboek

 • Als een onderwijsondersteunend personeelslid een logboekformulier wijzigt, wordt de datum en tijd van de laatste wijziging ook bijgewerkt als het formulier niet gemarkeerd wordt als ongelezen.

BPV

Deelnemers > Stage/BPV > BPV-detailkaart Overeenkomsten

 • Bij het individueel beëindigen van een BPV wordt de einddatum van de praktijkovereenkomst ook aangepast.

Cijfers

Beheer > Ontwerp > Cijferkolomverzameling

 • De term ‘Studiecoördinator’ in de groep ‘Zichtbaar voor’ op het tabblad Info, is vervangen door de term ‘Teamleider’.

Deelnemers > Cijfers > Invoeren BO

 • Het is mogelijk herkansingen in te voeren voor een werkproces na een selectie op klas of studie.

Examens/Diplomering

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemersdetailkaart Diplomering

 • Een keuzedeel dat berekend is over cijferteksten (bijvoorbeeld O, V of G), wordt alleen op het diploma vermeld als het behaald is.
 • Op het Certificaat Keuzedelen komen alleen de certificeerbare keuzedelen. Voor een goede werking moeten de keuzedelen  wel eerst opnieuw geïmporteerd worden in de schoolstructuur.

Deelnemers > Examens > Profielen

 • De profielen van vavo-studies worden getoond in dit overzicht.

Deelnemers > Examens > Examennummers

 • Een deelnemer met een aanmelding in het voorexamenjaar én een extra aanmelding in het examenjaar, wordt alleen voor de studie in het examenjaar getoond. Voor de aanmelding in het voorexamenjaar wordt geen examennummer gegenereerd.

Deelnemers > Examens > Vakkenpakket

 • Voor een vmbo-deelnemer in de theoretische leerweg wordt het oude vak informatietechnologie (officieel nummer 1096) nog wel goedgekeurd, voor de andere leerwegen geeft Magister aan dat het nieuwe vak (1126) gebruikt moet worden.
 • Rechtsonder is het veld ‘Type’ toegevoegd. Dit veld geeft aan welk examentype (standaard, pilot, bezem) het vak heeft of welke examenvariant (rood, blauw).

Deelnemers > Examens > Vakkenpakket, Examencijfers, Herkansers opgeven

 • Als een deelnemer examen doet in een vak op een hoger niveau, wordt dit tussen haakjes achter het vak weergegeven met het niveau en leerjaar. Bij een deelnemer die bijvoorbeeld het vak Engels op havo 5 niveau volgt ziet dan ‘Engels (h5)’. Dit is een vervanging van de asterisk (*) die voorheen getoond werd.

Deelnemers > Examens > CvE-gegevens

 • De actieknop is uitgebreid met de optie om de N-termen voor de beroepsgerichte vakken te importeren. Deze optie werkt pas als de normeringen bekend zijn, voor 2018 is dat 6 juni.

Deelnemers > Examens > CvE-gegevens papieren examens 2e tijdvak

 • Met de actieknop is het mogelijk de N-termen te importeren, zodra deze bekend gemaakt zijn.

Deelnemers > Examens > Examenexport (o.a. WOLF) > WOLF

 • Deelnemers in een niet-examenstudie met een vak op examenniveau worden ook aangeboden in de wizard.
 • Bij een selectie van deelnemers met meerdere examentypes (bezem/pilot) of verschillende niveaus, worden daarvoor afzonderlijke bestanden gegenereerd. In de omschrijving van het bestand is het examentype of niveau opgenomen.
 • Vanaf dit jaar kunnen de telefoonnummers en e-mailadressen van docenten geïmporteerd worden in WOLF. Magister heeft daarom de wizard uitgebreid met de optie om het eerste niet-geheime telefoonnummer en het werk e-mailadres van de docenten te exporteren.
 • Eventuele underscores in de klas- of lesgroepcode wordt bij het genereren van het bestand omgezet naar een liggend streepje, zodat er geen foutmelding komt bij het importeren in WOLF.

Deelnemers > Examens > Rapportage

 • De officiële diploma’s voor vmbo en havo zijn uitgebreid met de voorgeschreven tekst voor vakken op een hoger niveau. Deze tekst verschijnt alleen bij deelnemers die een vak op hoger niveau hebben gevolgd.
 • Op de officiële diploma’s vmbo worden alle profielen altijd met een hoofdletter begonnen.
 • Als een deelnemer een vak op een ander niveau volgt, wordt dit op de CE-vergaderlijsten op de onderste regel tussen haakjes weergegeven met het niveau en leerjaar. Bij een deelnemer die bijvoorbeeld het vak Engels op havo 5 niveau volgt staat dan ‘(h5)’.
 • De indicatie voor de overgangsregel/kernvakkenregeling (O/K) is verwijderd van de CE-vergaderlijsten, omdat deze regeling niet meer van kracht is.
 • Op de printlijst ‘Verzamellijst cijfers vmbo’ wordt het combinatiecijfer ook afgedrukt.
 • Bij het afdrukken van de printlijsten Officiële cijferlijst vmbo TL model CFI en DUO wordt de wizardpagina Ondertekening weer getoond.
 • Voor elke akkoordverklaring is een variant toegevoegd waar de rekentoets op vermeld wordt.
 • Op de printlijsten met de akkoordverklaring vmbo wordt het combinatiecijfer correct getoond.
 • De printlijsten met de akkoordverklaringen hebben een verbeterde uitlijning gekregen.

Rapportage

Beheer > Ontwerp > Verwijderen

 • Het is mogelijk om zelfgemaakte printlijsten te verwijderen. Magister geeft geen foutmelding meer.

Communicatie

Beheer > Beheer  > Communicatie > Mailadressen kopiëren.

 • Personen met diakritische tekens in de naam worden correct getoond in de wizard.

School > Communicatie > E-mail versturen

 • Als in de wizard een kolom gesorteerd wordt door op de kolomkop te klikken, wordt de eerste regel niet meer automatisch aangevinkt.

DUO

Informatie > DUO VAVO > Controle-overzicht  BRON

 • Een gebruiker met het recht ‘Supervisor recht’ kan een inschrijving verwijderen via de actieknop.

Informatie > DUO MBO > Bekostigingsgrondslag Inschrijvingen

 • Magister geeft geen foutmelding meer bij het openen van het overzicht.
 • De kolomkiezer is beschikbaar in de knoppenbalk.

Informatie > DUO MBO > OBO

 • Het maken van een Magister OBO is sneller gemaakt.

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart DUO Meldingen

 • Deelnemers Educatie, Inburgering en Contractonderwijs worden niet meer onterecht uitgewisseld met DUO.
 • Na een wijziging in het aantal uren, begindatum, geplande einddatum of einddatum van een BPV, wordt dit direct klaargezet voor DUO.