Skip navigation MENU

Geplaatst op 04-07-2018 in Geen categorie.

Magister release 26

Deze release heeft weer veel nieuwe functionaliteiten. Zo is de nieuwe detailkaart Zorg beschikbaar, worden de twee nieuwe notificaties over Terugkomen en Ziekte getoond op het Vandaagscherm en nog veel meer. Bedankt voor het doorgeven van uw feedback en wensen.

Uitgelicht

Nieuwe detailkaart Zorg

Binnen Begeleiding is een nieuwe detailkaart Zorg beschikbaar. Op deze detailkaart is voor Onderwijzend Personeel te zien of leerlingen geregistreerd zijn met een ontwikkelingsperspectief of dat leerlingen onderwijs volgen op een Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). Ook is in de groep Arrangement te zien of er leerlingen staan aangemerkt met een visuele beperking (cluster 1) of een auditieve beperking (cluster 2).

 

Terugkomen en Ziekte snel inzichtelijk via notificaties

Voor leerlingen die moeten terugkomen en leerlingen die ziek zijn geworden, ontvangt u vanaf deze release via het Vandaagscherm een notificatie op de desbetreffende dag. Via deze notificatie (beschikbaar voor Mentor, Teamleider, Decaan en Vrije rollen) is snel inzichtelijk welke leerlingen er ziek zijn geworden en wie er die dag worden verwacht voor een terugkommaatregel.

Ziek-notificatie

Het overzicht met leerlingen die terug moeten komen op een bepaalde dag is nu een leesscherm. Op termijn willen wij het mogelijk maken om ook de terugkommaatregel af te handelen via dit overzicht.

Terugkommaatregel

Cijferinvoer verbeteringen

In deze release hebben wij het in de Cijferinvoermodule mogelijk gemaakt om een cijferkolom in 1 keer te vullen of te legen. Wij hebben hiermee gehoor gegeven aan de wensen van onze gebruikers.

 

Verbeteringen Lesdashboard verantwoording registreren

Wij hebben een aantal visuele verbeteringen doorgevoerd binnen het Lesdashboard met betrekking tot het registreren van aan -en afwezigheid. Leerlingen die present zijn gemeld, worden nu weergegeven met een groene kleur. Dit komt voor in de volgende situaties:

 • Als vooraf bekend is dat een leerling present is, bijvoorbeeld door presentieregistratie via Nedap.
 • Na het verantwoorden van de les worden alle leerlingen zonder een registratie automatisch present gemeld.
 • Bij een registratie van te laat, of boeken/huiswerk vergeten, wordt de leerling automatisch present geregistreerd.

Presentie bij te laat of boeken vergeten

Na het verantwoorden van de les wordt er een verdeling gemaakt van leerlingen die aan- en afwezig zijn, zodat de docent een goed beeld heeft van zijn registraties.

Presentie bij verantwoorden

Een overzicht van deze Magister Web 6 release

Nieuwe functionaliteit
 • De widget Notificaties kan nu ook het aantal leerlingen tonen dat deze dag terug moet komen en het aantal leerlingen dat vandaag ziek is geworden. Bij het klikken op zo’n notificatie wordt een overzicht van de betreffende leerlingen getoond.
 • Op het nieuwe tabblad Zorg op de leerlingdetailkaart Begeleiding kunnen de gegevens van OPP, OPDC en het Arrangement bekeken worden.
 • In het Cijferinvoerscherm kan een cijferkolom in één keer gevuld of geleegd worden met de nieuwe opties in het menu Kolom.
 Belangrijke wijzigingen:
 • De autorisatierol Algemeen is komen te vervallen. Voor personeelsleden zonder directe koppeling met leerlingen moet vanaf nu Vrije rollen gebruikt worden.
 • Bij het verwijderen van een aanwezigheidsregistratie die geleid heeft tot een terugkommaatregel wordt de maatregel zelf ook verwijderd.
 • Na het verantwoorden van een les wordt het fotoboek en de leerlinglijst gesplitst in een deel met aanwezige en een deel met afwezige leerlingen. Aanwezige leerlingen worden met een groen vinkje en een groene achtergrond getoond.

Uitklapbaar: volledige Release notes Magister Web 6.1.26

Leerlingen en ouders/verzorgers

ELO

ELO > Opdrachten

 • Magister is zo aangepast dat leerlingen met meer dan 250 opdrachten nu ook nieuwe opdrachten te zien krijgen.

Onderwijzend personeel

Zoeken

Zoeken

 • Vanaf deze release is de rol Algemeen vervangen door Vrije rollen. De leerlingen waarmee geen koppeling is in de rol van docent, mentor, decaan of teamleider, konden worden opgezocht met de optie ‘alle rollen’ waarbij de rechten geregeld waren via de rol Algemeen. Deze rol is verwijderd uit Magister. Hiervoor in de plaats moet een vrije rol worden gebruikt.
 • Het is mogelijk om op een omschrijving te zoeken inclusief spaties door dubbele aanhalingstekens te gebruiken. Als er bijvoorbeeld een studie is met de code L BRUG 1 dan ziet Magister dit als 3 zoektermen, namelijk L, BRUG en 1. De zoekresultaten tonen dan alles waar één van deze drie termen in voorkomen. Om alleen te zoeken op L BRUG 1 kan het tussen dubbele aanhalingstekens (“L BRUG 1”) gezet worden. Dan zoekt Magister alleen op een combinatie van die termen.

Vandaagscherm

Vandaagscherm > Notificaties

 • Een Mentor, Teamleider, Decaan of Vrije rol kan een notificatie krijgen van het aantal leerlingen dat deze dag terug moet komen. Als op deze notificatie geklikt wordt, toont Magister een overzicht met leerlingen die zich moeten melden. In de titelbalk kan een andere (toekomstige) datum met terugkomers geselecteerd worden. Let op: Om de notificatie op het vandaagscherm te zien moet het recht Vandaag terugkomen aangevinkt zijn in de groep Agenda in Magister via RDP.
 • Een Mentor, Teamleider, Decaan of Vrije rol kan een notificatie krijgen van het aantal leerlingen die vandaag ziek geworden zijn. Als op deze notificatie geklikt wordt, toont Magister een overzicht met leerlingen die vandaag ziek zijn geworden. Let op: Om de notificatie op het vandaagscherm te zien moet het recht Vandaag ziek gemeld aangevinkt zijn in de groep Agenda in Magister via RDP.

Agenda

Agenda > Lesdashboard > fotoboek

 • Bij jarige leerlingen wordt het icoontje van een cadeautje getoond.

Agenda > Lesdashboard > huiswerk, aantekeningen

 • Tekst die gekopieerd wordt van huiswerk naar aantekeningen of andersom, krijgt geen extra witruimtes meer.

Agenda > Lesdashboard > huiswerk

 • Het kopiëren en plakken vanuit een Office-pakket naar het huiswerkveld is verbeterd.

Agenda > Nieuwe Afspraak > Berichten

 • Na het slepen van een afbeelding van de pc naar huiswerk, afspraak of bericht, wordt een thumbnail aangemaakt als de afbeelding kleiner is dan 1 MB.

Registraties/Verantwoorden

Agenda > Lesdashboard > Registraties

 • Als een registratie geleid heeft tot een terugkommaatregel en deze registratie wordt aangepast zodat het niet meer leidt tot een terugkommaatregel, dan wordt de maatregel verwijderd.

Agenda > Lesdashboard > fotoboek/leerlinglijst

 • Na het verantwoorden van de les wordt het scherm gesplitst in Aanwezig en Afwezig. De aanwezige leerlingen worden met een groene achtergrond getoond en in de leerlingenlijst ook met een groen vinkje. In de titel van de overzichten wordt het aantal aanwezige en afwezige leerlingen getoond.

Leerlingdetails

Leerlingdetails > Begeleiding > zorg

 • Op het nieuwe tabblad Zorg worden de gegevens van OPP, OPDC en het arrangement getoond. Een gebruiker moet hiervoor echter wel rechten hebben gekregen van de beheerder.

Cijfers

Cijfers > Cijferinvoer

 • Vanaf half juni voeren we een vertraging in de cijfermutatienotificatie in. Deze wordt dan pas een kwartier na het opslaan van de wijzigingen verstuurd aan leerlingen. Er wordt alleen een pushnotificatie gestuurd als er ook echt een cijfer gewijzigd is. Als een cijfer wordt ingevoerd en binnen een kwartier weer wordt verwijderd, resulteert dat niet in een notificatie.
 • Met de nieuwe optie Vullen in het menu Kolom kan voor iedereen hetzelfde resultaat ingevoerd worden.
 • Met de nieuwe optie Legen in het menu Kolom kunnen alle resultaten in een cijferkolom verwijderd worden.

Cijfers > Cijferinvoer > export

 • De kolomomschrijving wordt ook geëxporteerd naar Excel.

Instellingen

Instellingen > Gebruikersaccount

 • Als een gebruiker het e-mailadres niet mag aanpassen, mag hij/zij nu wel aangeven of berichten doorgestuurd moeten worden naar dat adres.

Een overzicht van deze Magister Desktop release

Nieuwe functionaliteit algemeen
 • Met het nieuwe recht Inloggegevens kan het tabblad met Inloggegevens (voorheen Internet) op de deelnemerdetailkaart ouders/verzorgers bekeken en/of bewerkt worden.
 Belangrijke wijzigingen algemeen
 • Alleen een gebruiker met de beveiligingsoptie Soft- of Hardwaretoken mag wijzigingen aanbrengen in de rechten van de rollen. Magister vraagt bij het opslaan van de wijzigingen om de tokencode in te voeren.
Belangrijk voor VO
 • In het leerlingenoverzicht kan een telling gemaakt worden van het aantal incidentregistraties per leerling.
 • Er zijn diverse aanpassingen gedaan in de examenmodule. Deze aanpassingen zijn hieronder te vinden in het uitklapbare gedeelte van de Release notes bij Examens/Diplomering.
Belangrijk voor BVE
 • In het deelnemersoverzicht kan een telling gemaakt worden van het aantal incidentregistraties per deelnemer.
 • Er zijn diverse aanpassingen gedaan in de Examenmodule, zo is bijvoorbeeld de kernvakkenregeling in de slaag-/zakberekening komen te vervallen.

Uitklapbaar: volledige Release notes Magister Desktop (RDP) 5.7.26 VO

Algemeen

Algemeen

 • Magister is op diverse plekken aangepast zodat opgeheven ILT-codes niet meer geselecteerd kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende schermen: Schoolstructuur > Leerfases en Profielen, de leerlingdetailkaart Aanmelding en de diverse aanmeldingswizards.

Beheer

Beheer > Beheer > Helpdeskmelding

 • Na het maken van een nieuwe bugmelding toont het veld Omschrijving alle ingevoerde tekst en niet alleen de tekst van het eerste en laatste invulveld.

Autorisatie

Beheer > Autorisatie > Gebruikers

 • Met het nieuwe recht Inloggegevens kan het tabblad met inloggegevens (voorheen Internet) op de leerlingdetailkaart ouders/verzorgers bekeken en/of bewerkt worden.

Beheer > Autorisatie > Magister 6

 • Alleen een gebruiker met de beveiligingsoptie Soft- of Hardware token mag wijzigingen aanbrengen in de rechten van de rollen. Magister vraagt bij het opslaan van de wijzigingen om de tokencode in te voeren.
 • De rechtenboom voor Mentor, Teamleider, Decaan en Vrije rol is uitgebreid met de volgende rechten:
  • Leerlingen – Zorg
  • Agenda – Vandaag terugkomen
  • Agenda – Vandaag ziek gemeld

Nieuw schooljaar

School > Nieuw Schooljaar > Leerlingen overzettten

 • Het is mogelijk dubbel te klikken op Leerlingen overzetten. Magister geeft geen foutmelding meer.

Activiteiten

Activiteiten

 • Bij het kopiëren van een activiteit wordt door Magister versie 5.7.25.1 een beheerder toegevoegd, zodat de kopie zichtbaar is bij de activiteiten.
 • Als een activiteit een onderdeel heeft met een maximum of een gewenst aantal van meer dan 200 deelnemers, wordt bij het kopiëren van de activiteit het maximum in de kopie op 200 gezet.
 • Onderwijzend Personeel kan zich inschrijven voor een activiteit. Magister geeft geen foutmelding meer.

Berichten

Berichten

 • Als een bericht een link naar een URL bevat, wordt deze link op het klembord gezet als hier op geklikt wordt. Op die manier kan de link in een externe browser geplakt

Berichten > Nieuw bericht

 • Als op het tabblad Personeel gefilterd wordt op een organisatorische eenheid, worden alle actieve personeelsleden getoond die gekoppeld zijn aan de geselecteerde eenheid.

Leerlingen

Leerlingen > Leerlingen > Export

 • De vso-export naar EDEX2000 is verwijderd uit Magister via Silverlight omdat deze niet meer gebruikt wordt.

Leerlingen > Leerlingen > Overstapdossier opvragen

 • Bij het verwerken van een overdrachtsdossier kon het voorkomen dat een herzien advies niet overgenomen werd op de detailkaart Vooropleiding. Dit is opgelost in versie 5.7.25 op 31 mei. Voor reeds verwerkte dossiers kan de optie Alleen toetsen verwerken gebruikt worden.

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Ouders/verzorgers

 • Het tabblad Inloggegevens (voorheen Internet) kan apart geautoriseerd worden via een nieuw recht in de rechtenboom.

Vakkenpakket

Leerlingen > Leerlingen > Vakkenpakket

 • De wizard van de actie Beroepsgerichte keuzevakken toont alle studies waar beroepsgerichte keuzevakken ingesteld kunnen worden, dus niet alleen examenstudies.

Boekenfonds

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Aanmelding

 • Voor leerlingen in een vso-studie kan de indicatie Deelname boekenfonds aangezet worden.

Aanwezigheid

Leerlingen > Aanwezigheid > Verzuimmeldingen

 • Het kon voorkomen dat er geen automatische verzuimmeldingen klaargezet werden. Dit is opgelost.
 • Als een leerling van klas is gewisseld wordt er geen dubbele verzuimmelding meer gegenereerd.

Leerlingen > Aanwezigheid > Rapportage

 • Voor de printlijst Presentie per klas per vak kan een selectie van lesuren opgegeven worden.

LVS

Leerlingen > Leerlingen > Overzicht

 • Als met de kolomkiezer op het tabblad Tellingen gekozen wordt voor Formulieren en dan het documenttype of het formulier Incidentregistratie, dan toont het overzicht het aantal incidentregistraties per leerling.

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Logboek

 • Het was niet mogelijk een hoofdletter V of H in te voeren als het cijferinvoerscherm nog open stond. Dit is opgelost.

Leerlingen > LVS > Overzicht incidentenregistraties

 • Het bewerken van een registratie is alleen mogelijk door een gebruiker met schrijfrechten op incidentregistraties.

Portfolio

Beheer > Beheer > LVS-structuur > Portfolio

 • Het menu-item Portfolio en alle onderliggende onderdelen zijn verwijderd, omdat deze niet meer in gebruik zijn.

LVS

Beheer > Beheer > LVS-structuur > Toets

 • De nieuwe toetscodes voor OSO zijn toegevoegd aan de centrale database. Het gaat hierbij om:
  • De Cito toetsen: Rekenen-Wiskunde 3.0 en Begrijpend lezen 3.0 door Entreetoets 7 voor mei 2018.
  • De Cito toetsen: Rekenen-Wiskunde 3.0, Spelling 3.0 en Begrijpend lezen 3.0 voor schooljaar 2018-2019.
  • De Schoolvaardigheidstoetsen Technisch lezen 2018 (versie A en B) en Hoofdrekenen 2018 (versie A en B) van Boom test onderwijs voor schooljaar 2018-2019.
  • De niet-verbale intelligentietest SON-R 2-8 en schalen.
  • De intelligentietest WISC-V-NL (Nederlandse bewerking van de WISC – vijfde editie, 2018) en scores.

Cijfers

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Cijfers

 • De knop Verversen is toegevoegd aan deze detailkaart.
 • Als een leerling van lesgroep gewisseld is, wordt voor dat vak geen werkinfo getoond, omdat deze niet bepaald kan worden.

Leerlingen > Cijfers > Invoeren

 • Het invoeren van een vrijstelling of inhalen in een herkansingskolom met tekstinvoer wordt door Magister goed verwerkt. Ook het collectief vullen van teksten in een cijferkolom waarna een aantal resultaten verwijderd worden, wordt nu goed verwerkt. Magister toont geen vraagtekens meer.

Examens/Diplomering

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Aanmelding

 • Voor leerlingen in de theoretische leerweg met ILT-code 400 en 2210 is het tabblad Combinatiecijfer zichtbaar gemaakt. Hierdoor kan voor leerlingen die opstromen naar de theoretische leerweg het combinatiecijfer ingevuld worden.

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Aanmelding > Tabblad Examen

 • Bij het berekenen van de sectoren in de theoretische leerweg van het vmbo worden sinds versie 5.7.25.1 de vakken in het vrije deel ook meegenomen.

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart BRON Examen

 • Deze detailkaart wordt ook getoond bij een leerling die vroegtijdig examen doet in een voorexamenjaar.

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Examen – Vakkenpakket

 • Als na een wijziging zonder opslaan naar een andere leerling wordt genavigeerd, vraagt Magister of de wijzigingen opgeslagen moeten worden.

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Examen – Cijfers

 • Bij vakken die aangemerkt zijn als beroepsgericht keuzevak wordt sinds versie 5.7.25.1 de aanduiding (c) weergegeven.
 • De knop Verversen is toegevoegd aan deze detailkaart.

Leerlingen > Examens > Varianten digitale examens

 • Als de varianten voor Maatschappijkunde (officieel nummer 1127) geïmporteerd zijn vanuit Facet, dan worden ze in dit overzicht getoond.

Leerlingen > Examens > Rooster

 • Het examenrooster voor het tweede tijdvak van 2018 is toegevoegd.

Leerlingen > Examens > Vakoverzicht

 • Het vak Chinese taal en cultuur (officieel nummer 1052) en de elementaire variant daarvan (1071) zijn aangepast naar vakken waarvoor alleen een schoolexamen moet worden afgelegd.

Leerlingen > Examens > Examencijfers

 • Voor het vak Maatschappijkunde (officieel nummer 1127) worden sinds versie 5.7.25.1 de CE-cijfers getoond.

Leerlingen > Examens > Slaag-/zakregeling uitvoeren

 • Voor leerlingen die het eerste deel van een gespreid examen doen of die vroegtijdig examen doen, wordt de uitslag van het examen niet weggeschreven.

Leerlingen > Examens > VO Examenresultaten

 • Voor scholen die decentraal aanleveren komt sinds versie 7.25.1 geen foutmelding meer bij het exporteren en het aanleverpuntnummer van de locatie komt correct in het exportbestand.
 • Sinds versie 7.25.1 wordt het combinatiecijfer geëxporteerd voor DUO voor leerlingen die ingestroomd zijn vanuit de gemengde leerweg naar de theoretische leerweg.

Leerlingen > Examens > Rapportage

 • Geboorteplaatsen en landen met diakritische tekens worden sinds versie 7.25.1 correct weergegeven op de officiële cijferlijsten.
 • Bij een selectie uit het examenrooster wordt het examentijdvak bepaald aan de hand van de Magisterpeildatum.
 • Het woord ‘bezem’ is veranderd naar ‘sectoren’ in de omschrijving van alle officiële printlijsten voor het vmbo, zodat duidelijk is dat dit de printlijsten zijn waar de sectoren op geprint worden.
 • In de tekst van de printlijst Vaststellingslijst Cum Laude VWO met rekentoets is de tekst ‘exclusief rekentoets’ in versie 5.7.25.1 aangepast naar ‘inclusief rekentoets’.
 • De tekst over de Cum Laude op diploma’s is naar aanleiding van de Staatscourant van 28 mei 2018 aangepast. De tekst ‘juncto 64′ is verwijderd. Eigen gemaakte diploma’s zullen handmatig aangepast moeten worden door de tekst uit het berekende veld cJudicium te halen.
 • De printlijst Cijferlijst rekentoets vmbo-BB houdt sinds versie 5.7.25.1 ook voor de rekentoets rekening met de einddatum van het vak en de indicatie Vak buiten beschouwing laten.
 • Op de diploma’s wordt het aantal vakken vermeld die op een hoger niveau zijn gevolgd, hierbij worden de vakken die aangemerkt zijn als Vak buiten beschouwing laten niet meer meegeteld.
 • Het kon voorkomen dat het profiel Economie onterecht vermeld werd op een vmbo-diploma. Dit is opgelost.
 • Op de officiële cijferlijst vmbo GL is de term Sectorwerkstuk vervangen door P
 • Voor leerlingen in de gemengde leerweg zijn twee nieuwe officiële cijferlijsten toegevoegd in versie 5.7.25.1. Deze zijn bedoeld voor leerlingen die opstromen naar de theoretische leerweg en afgesloten beroepsgerichte profiel- en keuzevakken hebben:
 • Officiële Cijferlijst vmbo TL model CFI sectoren met GL combicijfer
 • Officiële Cijferlijst vmbo TL model DUO sectoren met GL combicijfer

Om hier de juiste gegevens op te krijgen moet na de profielwissel naar TL het combinatiecijfer overgenomen worden. Het beroepsgerichte profielvak moet in het vrije deel gezet worden en de keuzevakken aangemerkt worden als beroepsgerichte keuzevakken.

Ouderavond

School > Ouderavond > Ouderavond verwijderen

 • Bij het verwijderen van een ouderavond kon het voorkomen dat Magister onterecht de melding gaf dat de ouderavond op dat moment bewerkt werd en niet kon worden verwijderd. Dit is opgelost.

Personeel

School > Personeel > Personeelsdetailkaart NAW

 • Als een gegeven op deze detailkaart aangepast wordt, stelt Magister de vraag of het vervallen gebruikersaccount weer actief gemaakt moet worden, als het actieve personeelslid alleen een vervallen account heeft.

School > Personeel > Personeelsdetailkaart Locaties (OP)

 • De detailkaart Locaties is hernoemd naar Locaties (OP) zodat duidelijk is dat hier de locaties voor Onderwijzend Personeel aangegeven moeten worden. De locaties voor Onderwijsondersteunend Personeel moeten via de autorisatie aangegeven worden.

School > Personeel > Personeelsdetailkaart Mutaties

 • Als er ooit een wijziging is geweest op het Burgerservicenummer, wordt dit weergegeven met de laatste 4 cijfers voorafgegaan door vijf asterisken (*).

Communicatie

School > Communicatie > Brief versturen

 • Na het aanmaken van brieven voor leerlingen, worden deze alleen opgeslagen bij de leerlingen waarvoor ook echt een brief aangemaakt is. Bij leerlingen die in de wizard uitgevinkt zijn, wordt geen brief opgeslagen op de leerlingdetailkaart Communicatie.

Uitklapbaar: volledige Release notes Magister Desktop (RDP) 5.7.26 BVE

Beheer

Beheer > Beheer > Helpdeskmelding

 • Na het maken van een nieuwe bugmelding toont het veld Omschrijving alle ingevoerde tekst en niet alleen de tekst van het eerste en laatste invulveld.

Autorisatie

Beheer > Autorisatie > Gebruikers

 • Met het nieuwe recht Inloggegevens kan het tabblad met inloggegevens (voorheen Internet) op de deelnemerdetailkaart ouders/verzorgers bekeken en/of bewerkt worden.

Beheer > Autorisatie > Magister 6

 • Alleen een gebruiker met de beveiligingsoptie Soft- of Hardware token mag wijzigingen aanbrengen in de rechten van de rollen. Magister vraagt bij het opslaan van de wijzigingen om de tokencode in te voeren.
 • De rechtenboom voor Mentor, Teamleider, Decaan en Vrije rol is uitgebreid met de volgende rechten:
  • Deelnemers – Zorg
  • Agenda – Vandaag terugkomen
  • Agenda – Vandaag ziek gemeld

Schoolstructuur

Beheer > Beheer > Schoolstructuur > Studieprogramma’s

 • Bij het aanmaken van een nieuw studieprogramma worden na het selecteren van de leerfase de studiegegevens voor ingevuld in de wizard.

MasterPlan

Masterplan > Onderwijstijd

 • Als bij een studieprogramma de onderwijstijd handmatig gevuld is, houdt de berekening van de onderwijstijd hier rekening mee.

Activiteiten

Activiteiten

 • Bij het kopiëren van een activiteit wordt door Magister versie 5.7.25.1 een beheerder toegevoegd, zodat de kopie zichtbaar is bij de activiteiten.
 • Als een activiteit een onderdeel heeft met een maximum of een gewenst aantal van meer dan 200 deelnemers, wordt bij het kopiëren van de activiteit het maximum in de kopie op 200 gezet.
 • Onderwijsondersteunend Personeel kan zich inschrijven voor een activiteit. Magister geeft geen foutmelding meer.

Berichten

Berichten

 • Als een bericht een link naar een URL bevat, wordt deze link op het klembord gezet als hier op geklikt wordt. Op deze manier kan de link in een externe browser geplakt kan worden.

Berichten > Nieuw bericht

 • Als op het tabblad Personeel gefilterd wordt op een organisatorische eenheid, worden alle actieve personeelsleden getoond die gekoppeld zijn aan de geselecteerde eenheid.

Deelnemers

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Ouders/verzorgers

 • Het tabblad Inloggegevens (voorheen Internet) kan apart geautoriseerd worden via een nieuw recht in de rechtenboom.

Inschrijvingen

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Inschrijving

 • Een contractbegeleider kan in Magister via Silverlight de tabbladen Overeenkomsten en Contracten inzien.

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Inschrijving

 • Bij gebruik van de actie Beëindiging opleiding annuleren geeft Magister de mogelijkheid om de diplomeringsgegevens ook te verwijderen.

Keuzewerktijd

Agenda > KWT-uur > Deelnemers plaatsen

 • Als een docent in Magister via Silverlight deelnemers verplicht plaatst voor een KWT-uur, wordt er één bericht verstuurd en niet meerdere.

Aanwezigheid

Deelnemers > Aanwezigheid > Verzuimmeldingen

 • Het kon voorkomen dat er geen automatische verzuimmeldingen klaargezet werden. Dit is opgelost.
 • Als een deelnemer van klas is gewisseld wordt er geen dubbele verzuimmelding meer gegenereerd.

Deelnemers > Aanwezigheid > Rapportage

 • Voor de printlijst Presentie per klas per vak kan een selectie van lesuren opgegeven worden.

LVS

Deelnemers > Deelnemers > Overzicht

 • Als met de kolomkiezer op het tabblad Tellingen gekozen wordt voor Formulieren en dan het documenttype of het formulier Incidentregistratie, dan toont het overzicht het aantal incidentregistraties per deelnemer.

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Logboek

 • Het was niet mogelijk een hoofdletter V of H in te voeren als het cijferinvoerscherm nog open stond. Dit is opgelost.

Deelnemers > LVS > Overzicht incidentenregistraties

 • Het bewerken van een registratie is alleen mogelijk door een gebruiker met schrijfrechten op incidentregistraties.

Cijfers

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Cijfers

 • De knop Verversen is toegevoegd aan deze detailkaart.

Deelnemers > Cijfers > Invoeren

 • Het invoeren van een vrijstelling of inhalen in een herkansingskolom met tekstinvoer wordt door Magister goed verwerkt. Ook het collectief vullen van teksten in een cijferkolom waarna een aantal resultaten verwijderd worden, wordt nu goed verwerkt. Magister toont geen vraagtekens meer.

Examens/Diplomering

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Aanmelding > Tabblad Examen

 • Bij het berekenen van de sectoren in de theoretische leerweg van het vmbo worden sinds versie 5.7.25.1 de vakken in het vrije deel ook meegenomen.

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Examen – Vakkenpakket

 • Als na een wijziging zonder opslaan naar een andere deelnemer wordt genavigeerd, vraagt Magister of de wijzigingen opgeslagen moeten worden.

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Examen – Cijfers

 • De knop Verversen is toegevoegd aan deze detailkaart.

Deelnemers > Examens > Examencijfers

 • Voor het vak Maatschappijkunde (officieel nummer 1127) worden sinds versie 5.7.25.1 de CE-cijfers getoond.

Deelnemers > Examens > Rooster

 • Het examenrooster voor het tweede tijdvak van 2018 is toegevoegd.

Deelnemers > Examens > Vakoverzicht

 • Het vak Chinese taal en cultuur (officieel nummer 1052) en de elementaire variant daarvan (1071) zijn aangepast naar vakken waarvoor alleen een schoolexamen moet worden afgelegd.

Deelnemers > Examens > Slaag-/zakregeling uitvoeren

 • De overgangsregeling voor vavo-deelnemers waarbij een kernvak lager dan een 5 mocht zijn, is komen te vervallen.
 • Voor deelnemers die het eerste deel van een gespreid examen doen of die vroegtijdig examen doen, wordt de uitslag van het examen niet weggeschreven.

Deelnemers > Examens > Rapportage

 • Geboorteplaatsen en landen met diakritische tekens worden sinds versie 5.7.25.1 correct weergegeven op de officiële cijferlijsten.
 • Bij een selectie uit het examenrooster wordt het examentijdvak bepaald aan de hand van de Magisterpeildatum.
 • Het woord ‘bezem’ is veranderd naar ‘sectoren’ in de omschrijving van alle officiële printlijsten voor het vmbo, zodat duidelijk is dat dit de printlijsten zijn waar de sectoren op geprint worden.
 • In de tekst van de printlijst Vaststellingslijst Cum Laude VWO met rekentoets is de tekst ‘exclusief rekentoets’ in versie 5.7.25.1 aangepast naar ‘inclusief rekentoets’.
 • De tekst over de Cum Laude op diploma’s is naar aanleiding van de Staatscourant van 28 mei 2018 aangepast. De tekst ‘juncto 64′ is verwijderd. Eigen gemaakte diploma’s zullen handmatig aangepast moeten worden door de tekst uit het berekende veld cJudicium te halen.
 • De printlijst Cijferlijst rekentoets vmbo-BB houdt sinds versie 5.7.25.1 ook voor de rekentoets rekening met de einddatum van het vak en de indicatie Vak buiten beschouwing laten.
 • Op de diploma’s wordt het aantal vakken vermeld die op een hoger niveau zijn gevolgd, hierbij worden de vakken die aangemerkt zijn als Vak buiten beschouwing laten niet meer meegeteld.
 • Het kon voorkomen dat het profiel Economie onterecht vermeld werd op een vmbo-diploma. Dit is opgelost.

Deelnemers > Deelnemers > Deelnemerdetailkaart Diplomering

 • Voor deelnemers in een studieprogramma van het soort Onderwijs- en examenprogramma kan voor de onderdelen van het diploma de afdrukstatus opgegeven worden. Vanaf versie 5.7.25.1 geeft Magister geen foutmelding meer.

Personeel

School > Personeel > Personeelsdetailkaart NAW

 • Als er iets gewijzigd en opgeslagen wordt op deze detailkaart, controleert Magister of het account nog actief is. Als deze is vervallen, wordt de vraag gesteld of het account weer actief moet worden gemaakt.

School > Personeel > Personeelsdetailkaart Locaties (OP)

 • De detailkaart Locaties is hernoemd naar Locaties (OP) zodat duidelijk is dat hier de locaties voor Onderwijzend Personeel aangegeven moeten worden. De locaties voor Onderwijsondersteunend Personeel moeten via de autorisatie aangegeven worden.

School > Personeel > Personeelsdetailkaart Mutaties

 • Als er ooit een wijziging is geweest op het Burgerservicenummer, wordt dit weergegeven met de laatste 4 cijfers voorafgegaan door vijf asterisken (*).

Communicatie

School > Communicatie > Brief versturen

 • Na het aanmaken van brieven voor deelnemers worden deze alleen opgeslagen bij de deelnemers waarvoor ook echt een brief aangemaakt is. Bij deelnemers die in de wizard uitgevinkt zijn, wordt geen brief opgeslagen op de deelnemerdetailkaart Communicatie.

DUO

Informatie > DUO MBO> OBO

 • In de geïmporteerde OBO wordt de indicatie of een BPV geldig is, correct weergegeven.
 • De Magister OBO toont in het overzicht met inschrijvingen alleen deelnemers met een actieve inschrijving op de peildatum en deelnemers die in het kalenderjaar van de peildatum gediplomeerd zijn.