Skip navigation MENU

Magister Suite 2020-2021

Magister Suite schooljaar 2020/2021

De meeste scholen willen voorbereidingen treffen om verdere digitalisering, flexibilisering en gepersonaliseerd leren vorm te geven binnen hun huidige onderwijsproces. Bovenal willen scholen zelf kunnen bepalen wanneer zij deze stappen zetten en hierin aandacht besteden vanuit hun onderwijsvisie.

Magister wil het onderwijs ontzorgen met een innovatief, efficiënt en betaalbaar digitaal onderwijssysteem. Daarom splitst Magister de Magister Suite in een basis- en een innovatiepakket.
Door de pakketten en de samenstelling daarvan hebben scholen de keuzevrijheid om datgene af te nemen dat het best bij hun behoefte past. Met het basispakket wordt online lesgeven onder andere makkelijker gemaakt, het innovatiepakket biedt extra functionaliteit voor het ondersteunen en volgen van het leerproces.

Voor schooljaar 2020/2021 bestaat Magister Suite uit:

Het Magister Suite Basispakket

De standaard licentie met alles wat u nodig heeft om uw schoolprocessen soepel te laten verlopen: van bekostiging tot en met examinering.

Belangrijke toevoegingen voor schooljaar 2020/2021 omvatten onder andere:

  • Uitbreiding op functionaliteiten
    • Zoals de Microsoft Teams koppeling en aanvullende functionaliteiten om uw afstandsonderwijs maximaal te faciliteren.
    • Vernieuwde dynamische roosterkoppeling waarmee uw roostermakers geautomatiseerd roosters in Magister overnemen, uw roosters zijn daarmee altijd actueel.
  • Tevens is de Magister Suite nog beter beveiligd voor DDoS-aanvallen.
  • Is de stabiliteit vergroot door server uitbreidingen om het toegenomen verkeer mede a.g.v. afstandsonderwijs op te vangen.

De kosten van het basispakket bedragen € 19,19 per leerling per jaar, exclusief btw in de staffel.

Meer informatie

 

Het Magister Suite Innovatiepakket (incl. het Basispakket)

De uitgebreide licentie waarmee u succesvol en effectief coachen kunt ondersteunen en gepersonaliseerd leren vorm kan geven binnen uw school.

Een greep uit de functionaliteiten:

  • U krijgt beschikking over tooling voor betere leerlingbegeleiding en een nieuwe geavanceerde leeromgeving die aansluit op het individuele niveau en vakkenpakket.
  • Docenten krijgen de mogelijkheid om lesmateriaal (zowel van uitgevers als eigen materiaal) zo effectief mogelijk in te zetten en flexibel om te gaan met de volgorde waarin lesmodules, bijvoorbeeld hoofdstukken, worden aangeboden.
  • Goed en veilig kunnen registreren en inzien van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).  Hiermee kan uw school meer doen dan in de ‘basis’ mogelijkheden om te coachen en om leerlingbegeleiding te stimuleren.

De kosten van het innovatiepakket bedragen het Basispakket van € 19,19 + het Innovatiepakket van € 2,50 per leerling per jaar, exclusief btw in de staffel.

Meer informatie

 

Wilt u bespreken welk pakket het beste bij uw schoolvisie past, laat u adviseren door uw Magister accountmanager.

Productoverzicht Magister Suite schooljaar 2020/2021

Bekijk onderstaand overzicht voor de vernieuwingen en verbeteringen in de Magister Suite 2020/2021.

Functionaliteit Basispakket Innovatiepakket
Wet- en regelgeving | sector optimalisatie

De Magister basis blijft altijd stabiel en werkend en ondersteunt de actuele wet- en regelgeving, en een stuk uitgebreider dan noodzakelijk is, om waar dat kan zo veel mogelijk werk uit handen van scholen te nemen. Zo hebben scholen de zekerheid dat alles optimaal wordt doorgevoerd in Magister.
Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)
Inschrijving meerdere profielen examens

Examenkandidaten zijn met maximaal 4 profielen eenvoudiger te registereren. De automatische uitwisseling met DUO zorgt voor juiste en snelle bekostiging en examenafhandeling. Leerlingprofielen kunnen ook collectief aangevuld worden op basis van het vakkenpakket.
Vroegtijdig Schoolverlaten (VSV)

Dit betreft een automatische koppeling waarmee vroegtijdig schoolverlaters inzichtelijk zijn en gemeld worden aan DUO.
Wet Nummervoorziening ECK iD

Al uw gebruikers snel en eenvoudig koppelen om digitale leermiddelen te kunnen gebruiken op basis van versleutelde gegevensuitwisseling.
Onderwijs Service Register (OSR)

Het OSR vormt een onderdeel van de EDU-koppeling. De rol van het OSR binnen dit protocol is het vastleggen, beheren en delen van mandaten en end-points.
Doorlopende Leerroute (DLR)

In Magister kunnen nu ook de Doorlopende Leerroutes worden vastgelegd en kan t.b.v. de uitwisseling naar DUO worden aangegeven of de leerling via VO of MBO bekostigd moet worden.
Voorziening Vervroegd Aanmelden (VVA)

Met deze functionaliteit kunnen leerlingen voor VVA aangemerkt worden. Dankzij deze koppeling met DUO en MBO en de leerplichtambtenaar bij de gemeente is direct duidelijk welke leerplichtige leerlingen tussen wal en schip dreigen te vallen. Dit is tevens belangrijk i.v.m. de verantwoordelijkheid en bekostiging.
Vernieuwingen en verbeteringen van functionaliteiten in de LAS/LVS
Dynamisch en persoonlijk roosteren met de vernieuwde lesroosterkoppeling:
Dynamische lesroosterkoppeling

Met deze vernieuwde koppeling met uw roosterpakket is het mogelijk om roosters geautomatiseerd in Magister over te laten nemen, direct actueel. Deze imports en alle wijzigingen daarop waren eerder handmatig en bewerkelijk. Toetsen en huiswerk gaan automatisch mee. De rooster applicaties Zermelo en Xedule zijn nu beschikbaar.
Persoonlijk maatwerk rooster voor leerlingen

Het rooster altijd actueel en op maat voor de leerling in Magister. De leerling hoeft dus niet meer naar een apart scherm te gaan voor wijzigingen op het standaard rooster. What you see is what it is: voor de leerling persoonlijk. Roosteren is hiermee mogelijk tot op individueel leerroute niveau en voorziet in de beweging van lesgeven en roosteren van groepsniveau naar persoonsniveau.
Dynamische groepen

Dynamisch omgaan met lessen: lessen in uw roosterpakket plaatsen zonder lesuur of andere afspraken komen ook in de Magister Agenda (bijvoorbeeld toetsroosters).
Leermiddelen op maat:
Digitale leermiddelen middels ECK iD

Met het ECK iD kunnen scholen en leveranciers de privacy van leerlingen beter waarborgen. De beschikbaarheid van digitaal materiaal vanaf start schooljaar kan uiteindelijk beter gewaarborgd worden binnen de digitale content keten.
Fijndistributie leermiddelen o.b.v. UWLR-FDE

Gegevens worden via een nieuw en vast format gebruikt voor het bestellen en uitleveren van leermiddelen. Deze informatie komt nu vanuit de LAS en niet vanuit de leerling zelf waardoor o.a. minder fouten kunnen komen en snellere beschikking is van de leermiddelen.
Leerlingadministratie:
PTA kolommen importeren

Nieuwe Magister functionaliteit om op een snelle manier het herziene of vernieuwde PTA als Cijferstructuur in Magister te laten opnemen. Dit levert tijdswinst op en neemt foutgevoeligheid (overtypen/typefouten) weg voor OOP en uw docenten. Zowel voor de huidige cijferstructuur exporteren om makkelijk aan te kunnen passen. Als importeren waarmee importfiles – ook collectief voor alle vakken binnen 1 studie – met een druk op de knop worden omgezet in een bruikbare cijferstructuur.
Gebruikersgemak:
Generieke identificatie en authenticatiemethode

Voor Magister Desktop is een nieuwe manier van inloggen via de webomgeving beschikbaar, waarmee geen whitelisting van alle aparte ip-adressen meer nodig is, vanaf meerdere schoollocaties kan worden ingelogd en tevens altijd de laatste versie van Magister Desktop wordt gebruikt.
Verbeteringen in de ondersteuning bij Leerlingbegeleiding

Om uw onderwijsproces verder te flexibiliseren.
Leerling informatieverzuim

Dit betreft een nieuw verzuimoverzicht waarmee het begeleiden van leerlingen in Magister nog eenvoudiger is geworden voor docenten/mentoren. De functionaliteit is gericht op inzicht van verzuim van een leerling in één overzicht.
Cijferinvoer o.b.v. toetsen

Door maatwerk worden toetsen steeds vaker gegeven aan gedeelde of samengestelde groepen in plaats van aan hele klassen. Het invoeren van toets cijfers wordt voor docenten veel efficiënter nu Magister het Cijferinvoerscherm vormgeeft vanuit de leerlingen die volgens de Magister Agenda deelnemen aan de toets. Dit voorkomt veel kliks om de cijferkolommen voor leerlingen uit verschillende studies stuk voor stuk op te zoeken en te openen.
Uitgesteld publiceren van cijfers

Dit geeft de docent de mogelijkheid eerst de toets of opdracht te bespreken in de groep of met de leerling. Het leerproces van de leerlingen wordt hiermee beter ondersteund. Het publicatiemoment van de cijfers ligt in de handen van de docent.
Berichtenmodule met berichten voor ouders

Vanuit de toenemende behoefte om veilig met ouders/verzorgers te communiceren is deze berichtenmodule ontwikkeld. De berichtenmodule biedt die mogelijkheid met de zekerheid dat alle berichten vanuit één plek verstuurd en bewaard worden binnen Magister. Communicatie is hierin zowel mogelijk met groepen als met geselecteerde leerlingen.
Verbeteringen in de ondersteuning bij Leren op Maat

Biedt ontzorging bij het inrichten van maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs.
Opdrachtenmodule met cijferinvoer

Met de nieuwe Opdrachtenmodule is leerlingbegeleiding en differentiatie nog eenvoudiger. Docenten kunnen nu eenvoudig één leerling of groepen opdrachten toekennen en coachen. Een gebruiker van de vaksectie kan op deze manier ook opdrachten klaarzetten voor collega’s. Het aanmaken van opdrachten verloopt nu volgens een drie-stappenplan. De docent heeft makkelijk overzicht wie wat en wanneer heeft ingeleverd om vervolgens aan de feedback en/of de beoordeling te beginnen. Wat is nog meer mogelijk met de Opdrachtenmodule: Een ingeleverde opdracht kan automatisch gecheckt worden op plagiaat en daarna beoordeeld; De beoordeling kan gekoppeld worden aan de cijferstructuur in Magister; Een docent kan gebruik maken van het uitgesteld publiceren van beoordelingen, zoals dit nu al mogelijk is voor toetsen; Een opdracht die gekoppeld is aan de cijferstructuur kan worden voorzien van werkinformatie zoals de weging en/of omschrijving van een cijferkolom.
Cijferinvoer docentkolommen

Docenten kunnen makkelijker resultaten op deeltoetsen vastleggen en delen met hun leerlingen.
Plagiaatcontrole integratie met nr. 1 Urkund

Een ingeleverde opdracht kan automatisch worden gecheckt op plagiaat. Daarvoor is wel een licentie op plagiaatdetectiesoftware nodig, zoals bijvoorbeeld Urkund. In de plagiaatcontrole wordt nu in het eerste scherm duidelijk getoond hoeveel % match er met andere bronnen op een ingeleverde opdracht is. Kortom, of en in welke mate er sprake van plagiaat is. Ook als een document volledig leeg blijkt, geeft de plagiaatcontrole in Magister dit aan.In Magister is het mogelijk een Urkund licentie als plagiaatdetectiesoftware te nemen.
Leerlingbegeleiding