Skip navigation MENU

Geplaatst op 19-02-2018 in AVG, Nieuws.

Privacy en inzage van gegevens door ouders

Er is momenteel veel discussie over de inzage van leerlinggegevens door ouders. Zien zij teveel? Wat zegt de wet? Lees hieronder wat de huidige wetgeving is en wat Magister doet om scholen te faciliteren.

School kiest zelf of zij gegevens direct digitaal deelt met ouders en zo ja, welke gegevens

Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs omvatten een zeer diverse doelgroep en het is de wens van scholen om deze groep zo passend mogelijk te bedienen. Scholen die het van belang vinden dat ouders meekijken met hun kinderen, kunnen er daarom voor kiezen om ouders een inlogaccount te geven voor Magister. De school kan daarbij zelf kiezen welke gegevens zij wel of niet beschikbaar stelt. Er zijn ook scholen die ouders geen inlogaccount geven, maar hen adviseren om samen met hun zoon of dochter in te loggen via de leerling login, zodat er direct een gesprek kan ontstaan over de schoolprestaties tussen ouder en kind. In dat geval kan de ouder alleen samen met de leerling gegevens inzien.

Veel scholen stemmen bovenstaande af met de ouderraad of medezeggenschapsraad opdat de keuze van de school past bij de visie van school én ouders.

Magister faciliteert dat scholen de ouders, die dat op prijs stellen, kunnen informeren. Zo ondersteunt Magister de school in hun rapportage aan ouders van minderjarige kinderen. Volgens de Wet op Voortgezet Onderwijs hebben scholen namelijk de wettelijke taak om aan ouders te rapporteren.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs behoeven een gedifferentieerde aanpak

Er zijn leerlingen die zonder extra begeleiding prima hun weg vinden en er zijn leerlingen die zowel van ouders als van externe instanties veel ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zal elke leerling gedurende zijn schoolloopbaan een ontwikkeling doormaken waarin de leerling steeds meer verantwoordelijkheid op zich kan nemen.

Het is aan de expertise van de docenten en mentoren op school én aan de expertise van de ouders om te bepalen of het van belang is om een leerling in meer of juist in minder detail te volgen. Magister faciliteert dat leerlinginformatie beschikbaar gesteld kan worden opdat de school en de ouders daarna zelf de keuzes kunnen maken waarmee de ontwikkeling van een kind het meest gebaat is. We horen overigens van veel ouders dat zij het zeer op prijs stellen om op de hoogte gehouden te worden. Zo kunnen zij zelf initiatief nemen voor een gesprek of juist waardering uiten voor een geleverde prestatie.

School heeft rapportageplicht aan ouder/voogd

Een school is wettelijk verplicht om de ouder/voogd te informeren over de onderwijsvorderingen van de leerling tot aan de leeftijd van 18 jaar. Deze rapportageverplichting staat in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Vanaf de leeftijd van 18 jaar hoeven scholen niet meer aan de ouders te rapporteren en zal de school over de vorderingen rapporteren aan de leerling zelf.

Wat gebeurt er als een leerling 16 jaar wordt?

In het algemeen geldt dat persoonsgegevens die door de school worden verwerkt door de betrokkene (de leerling) mogen worden ingezien en gecorrigeerd. Zodra een leerling 16 jaar wordt, kan de leerling dit recht op inzage en correctie van gegevens zelf uitvoeren. De leerling richt zich dan tot de school.

Wat gebeurt er als een leerling 18 jaar en dus meerderjarig wordt?

Vanaf de leeftijd van 18 jaar hoeven scholen niet meer aan de ouders te rapporteren en zal de school alleen rapporteren aan de leerling zelf. Leerlinggegevens zijn dan niet meer in te zien door ouders in Magister. Magister biedt de leerling overigens wel de mogelijkheid om actief toestemming te verlenen dat zijn ouders geïnformeerd blijven ook wanneer hij meerderjarig wordt. Deze toestemming is niet nodig zolang de leerling nog geen 18 jaar is, omdat de gegevens dan op basis van de wettelijke rapportageverplichting aan de ouders worden verstrekt.

Wat als een ouder uit de ouderlijke macht is gezet?

Ouders die uit de ouderlijke macht zijn gezet, hebben geen mogelijkheid om gegevens in te zien van hun kind(eren).